Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.84-90

Ключові слова:

текст, тип тексту, текст реклами, одиниця комунікації, змістовна цілісність, інформативність.

Анотація

У статті порушено питання про те, чи можна текст реклами вважати одним із типів тексту, адже визначення тексту досить об'ємне й характеризується низкою категорій та ознак, притаманних досліджуваному поняттю. На підставі доступних джерел та опрацювань щодо поняття "текст" представлено обґрунтування поняття "текст реклами". У дослідженні текст реклами розглядаємо як особливий вид комунікації, оскільки його лексико-граматична, синтаксична організація та функціональна спрямованість доволі своєрідна. Проаналізовано основну мету реклами, завдання якої – привернення уваги й викликання інтересу, що спонукає авторів рекламного тексту до використання різних лінгвістичних та психологічних прийомів. Особливу уваги приділено прагматичній орієнтації, призначення якої полягає в переконанні й впливові на адресата. Виокремлено основні ознаки тексту реклами у їх співвідношенні з ознаками тексту загалом. Цілісність тексту, або інакше єдність теми тексту, зумовленого єдністю комунікативного наміру автора, визначено найважливішою характеристикою тексту. Вдалося дослідити, як здійснюється механізм відбору елементів змісту тексту реклами, де необхідним стає встановлення контакту автора рекламного тексту з адресатом. Було розглянуто своєрідність умов комунікації в рекламному тексті, фактори впливу, що сприяють успішності сприймання рекламного повідомлення, адже текст реклами містить не тільки мовний, але й екстралінгвістичний компонент, оскільки вербальні знаки здійснюють свої комунікативні функції у взаємодії зі знаками іншої, невербальної природи. З'ясовано, що під впливом реклами відбувається реформування мови, утворюється особлива сфера комунікації зі своєрідною мовою, особливою терміносистемою, специфічними принципами створення повідомлень і критеріями їх ефективності.

Посилання

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва, 1981. 138 с.

Каменская О. Л. Текст как средство коммуникации. Сборник научных трудов МГПИИЯ им. Мориса Тореза. 1980. Вып. 158. С. 3–11.

Максимов С. С. Комунікативний тип тексту як фактор, що визначає "поведінку" перекладача. Вісник Сумського державного універитету. Серія Філологічні науки. 2003. № 4(50). C. 128–135.

Остроушко Н. А. Секреты рекламных текстов: проблема речевого воздействия в рекламных текстах. Москва, 2009. 212 с.

Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / Слюсарева Н. А. и др. Москва, 1982. 191 с.

Сивакова Е. В., Назарова И. П. Психология восприятия рекламы. Научный альманах. Филологические науки. 2016. № 10-1(24). С. 464–468. DOI : 10.17117/na.2016.10.01.464 (дата обращения 21.08.2019).

Соколова І. В. Особливості реалізації прагматичної настанови інформаційно-рекламних текстів розгорнутого типу. Вісник Сумського державного університету. 2006. № 11(95). C. 110–116. URL : http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2006-11/20.pdf (дат а звернення 19.11.2019).

Möckemann J., Zander S. Form und Funktion der Werbeslogans.Göppingen. 1978. 45 S.

Sowinski B. Werbeanzeigen und Werbesendungen. München, 1979. 124 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Іноземні мови та перекладознавство