Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.3(91).2019.26-36

Ключові слова:

поліфонія, музичні образи, сецесія, модерна естетика, мала проза, молодомузівці, фонічні засоби.

Анотація

У статті розглядаються художні функції музичних образів у малій прозі М. Яцкова. Крізь призму сецесії як стилю простежуються особливості моделювання музичної образності, що тяжіє до принципів символізму, містицизму, синтезу мистецтв, взаємопереходів барви у музику, а звуку в рух. Завдяки сецесійним прийомам увиразнюється протистояння між діонісійським і аполлонівським, що досягається проведенням художніх асоціативних паралелей і контрастів: жінка – музика; звук (музика) життя – звук (музика) смерті; музика як засіб творення нового світу і музика як спосіб дезорганізації дійсності. Мала проза молодомузівця ілюструє художнє оприявнення музики на різних текстових рівнях (підтекстовому, лексико-семантичному, фонічному), що зумовлює розмаїту варіативність прочитання взаємодії слова і звуку. Переважно музична образність постає у тексті як: емоційно-настроєве тло; спосіб вираження вічності, мистецький імпульс, середовище існування культури; засіб для моделювання антиномічних пар (сакральне – профанне, юрба  – унікальна творча особистість, життя – смерть); можливість вираження внутрішнього стану героїв, засіб розкриття їхніх характерів, пояснення дій та вчинків, означник емоцій і почуттів; можливість ототожнення музики з типом героя; прояв ірраціонального, містичного; часто використовуваний фонічний засіб; філософське поняття. У цілому, синтез музики і слова, який яскраво простежується у художній спадщині письменника, сприяє не лише прочитанню інтермедіальних зв'язків, а й глибшому розумінню психології митця.

Посилання

Войтович В. Українська міфологія. Київ, 2002. 664 с.

Грималюк Р. Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття. Народознавчі зошити. 2014. № 6 (120). С. 1316–1327.

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. Київ, 2008. 284 с.

Життя і творчість Леся Курбаса / наук. ред. Богдан Козак. Львів, 2012. 656 с.

Ільницький М. Поетична концепція з музичним і малярським тлом. Творчість Михайла Яцкова. На перехрестях віку : У 3 кн. Київ, 2009. Кн. 3. С. 111–256.

Ільницький М. Українська сецесія: етос болю (новела М. Яцкова "Діточа грудь у скрипці". Слово і Час. 2009. № 7. С. 19–23.

Колінько О. П. Новела і музика : до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХІХ – ХХ ст. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпро. 2013. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_2_20 (дата звернення 10.10.2019).

Лосев А. Музыка как предмет логики. Форма – Стиль – Выражение. Москва, 1995. С. 405–570. URL : http://www.opentextnn.ru/music/Perception/index.html@id=618 (дата звернення 11.10.2019).

Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої Музи". Слово і Час. 2008. № 6. С. 35–50. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/131713/05-Matusiak.pdf?sequence=1 (дата звернення 09.10.2019).

Матусяк А. Химерний Яцків: Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова : монографія. Вроцлав, 2010. 234 с.

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація : монографія Київ, 2011. 296 с.

Музичний експресіонізм: Арнольд Шенберг та його учні. Музика. 18 листоп. 2015 : веб-сайт. URL : http://music11112222.blogspot.com/2015/11/blogpost_80.html (дата звернення 09.10.2019).

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія. Вид. друге, доп. і переробл. Івано-Франківськ, 2002. С. 195–210.

Поліщук Я. Сецесія в поезії "Молодої Музи". Література як геокультурний проект : монографія. Київ, 2008. С. 189–204.

Просалова В. Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова. Філологічний дискурс. 2016. Вип. 3. С. 126–136.

Рисак О. О. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філ. наук. Київ, 1999. 40 с. URL : http://cheloveknauka.com/problemy-sinteza-iskusstv-v-ukrainskoy-literature-kontsa-xix-nachala-xx-veka (дата звернення 09.10.2019).

Суворова Л. Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму : архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук. Житомир, 2016. 203 с.

Українська новелістика кінця ХІХ поч. ХХ ст. Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / упоряд. і прим. Є. К. Нахліка та ін. Київ, 1989. 688 с.

Урманов С. Семиотика, искусства как язик : учеб. пособие. Рязань, 1998. 97 с.

Юрчук О. Взаємовплив музики і літератури в добу модернізму з позиції філософської антропології. Питання літературознавства. 2012. Вип. 86. С. 281–287. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2012_86_34 (дата звернення 12.10.2019).

Яцків М. Ю. "Муза на чорному коні" : Оповідання і новели. Повіст. Спогади і статті / упоряд; автор передм. та приміт. М. Ільницький. Київ, 1989. 846 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література