Семантична структура лексеми free (на матеріалі сучасних британських лексикографічних джерел та роману Джорджа Орвелла "1984")

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.36-42

Ключові слова:

семантична структура, значення, лексико-семантичний варіант, інтенсіонал, імплікаціонал, негімплікаціонал, граматична модель.

Анотація

У статті досліджено семантичну структуру лексеми free сучасної англійської мови, яка репрезентує одну з найголовніших британських національних цінностей – "свободу". Ядерно-периферійні межі значення встановлено шляхом семантичного аналізу дефініцій лексеми, сталих словосполучень неідіоматичного характеру з цією одиницею, зафіксованих у тлумачних словниках, а також вільних словосполучень, представлених у тексті роману Дж. Орвелла "1984". Установлено граматичні моделі цих словосполучень та окреслено коло тематичних референцій лексеми.

 

Посилання

Манакин В. Н. Межкультурная коммуникация: вербальный и невербальный коды / В. Н. Манакин. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 408 с.

Картель О. Н. "Новояз" и неологизмы в романе "1984" Дж. Оруэлла / О. Н. Картель : Мат-лы X Междунар. науч. практ. конф., (Минск, 23 ноября 2016 г.). – Ч. 5. – Мн. : БГУ, 2017. – С. 49–55.

Сосніна Т. В. Способи відтворення квазіреалій у перекладі роману Дж. Оруела "1984" / Т. В. Сосніна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Філологічні науки. – 2012. – Вип. 30. – С. 308–312.

Аничкина Н. А. Индивидуальные стилистические особенности эссе Дж. Оруэлла и проблема их сохранения при переводе на русский язык : автореф. … канд. филол. наук : спец. 10.02.20. "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Н. А. Аничкина. – М., 2002. – 20 с.

Боднар О. І. Інтертекстуальність роману Дж. Оруелла "1984" / О. І. Боднар // Волинь філологічна: текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення : зб. наук. пр. – Вип. 7. – 2009. – С. 29–34.

Куницька І. В. Травматичний дискурс антиутопії (на матеріалі роману Дж. Орвелла "1984") / І. В. Куницька // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. – Вип. 12. – 2015. – С. 341–353.

Oxford Living Dictionaries online [Electronic resource]. – Access mode : https://en.oxforddictionaries.com/.

Cambridge Dictionary online [Electronic resource]. – Access mode : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/.

Longman Dictionary of Contemporary English online [Electronic resource]. – Access mode : https://www.ldoceonline.com/.

Collins Cobuild English Language Dictionary online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english.

Orwell G. "1984" [Electronic resource] / George Orwell. – 393 p. – Access mode : https://www.planetebook.com/free-ebooks/1984.pdf.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / М. В. Никитин. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 819 с.

Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика) / М. В. Никитин. – М. : Высшая школа, 1983. – 127 с.

Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика / Л. М. Васильев. – М. : Высш. Шк., 1990. – 176 с.

Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 712 с.

Беляевская Е. Г. Семантика слова / Е. Г. Беляевская. – М. : Высш. шк., 1987. – 128 с.

Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон, Э. Бенсон, Р. Илсон. – М. : Русский язык, 1990. – 286 с.

Опарина Е. О. Метафора в языке и тексте / Е. О. Опарина. – М. : Наука, 1988. – 176 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література