Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.140-145

Ключові слова:

нові лексеми, соціально-демографічні групи, медійний дискурс.

Анотація

Стаття присвячена аналізу будови, значення та функціональних характеристик лексичних одиниць, що вживаються в медійному дискурсі на позначення понять, пов'язаних із належністю людей до різних демографічних поколінь сучасного англомовного суспільства. Фактичною базою слугують сучасні лексикографічні джерела та фрагменти медійного дискурсу з он-лайн версій англомовних газет та журналів. Вираження поняття "generation" лексичними засобами актуалізують репрезентації таких референтів, як: люди за віковою, груповою належністю, статусом, за певною характерною ознакою, групи однодумців тощо.

 

Посилання

Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови / В. О. Горпинич. – К. : Наукова думка, 1995. – 68 с.

Сакал Т. М. Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів у англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. М. Сакал. – Львів, 2004. – 20 с.

Левицкий А. Э. Явление функциональной переориентации языковых единиц / А. Э. Левицкий // Вісник Київського лінгвістич. ун-ту. – 1999. – № 1. – Т. 2. – С. 48–53.

Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : автореф. дис. …д-ра філол. наук 10.02.01 / О. А. Стишов. – К., 2003. – 35 с.

Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття : структурний і лінгвопрагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. М. Чумак. – Київ, 2018. – 269 c.

Dictionary.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dictionary.com.

Cambridge Advanced Learners Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dictionary.cambridge.org.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб : Евразия, 1999. – 478 с.

Потапенко С. І. Сучасний англомовний медіа-дискурс : лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти : [моногр.] / С. І. Потапенко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 391 с.

Collins English Dictionary : Complete and Unabridged Edition [Електронний ресурс] : 13th Edition. – Collins, 2018. – 2336 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english.

Urban Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.urbandictionary.com.

Українська мова : енциклопедія : 2-ге вид. / редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк [та ін.]. – К. : Укр. енцикл. імені М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література