Синонімічні зв’язки українських фразеологізмів, що вербалізують концепт здоров’я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.101-105

Ключові слова:

фразеологізм, концепт, здоров’я, вербалізація, фразеологізми, синоніми, фразеологічні варіанти.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню синонімічних зв’язків українських фразеологізмів, що вербалізують концепт ЗДОРОВ’Я. Актуальність наукової розвідки зумовлена зростанням інтересу до вивчення лінгвокультурних концептів крізь призму національно-мовної специфіки. Дослідження фразеологічних одиниць (ФО) на позначення здоров'я людини дозволяє простежити розвиток народних уявлень про анатомію і фізіологію людини, народне трактування хвороб, методи лікування хвороб, класифікацію методів лікування тощо. Саме такі фразеологізми представлені значною кількістю в українських фразеологічних словниках. У поданій статті феномен ''здоров’я'' ми розуміємо як комплексне поняття, що характеризує функціональний стан людини. Воно є багатовимірним і характеризує не тільки фізичний стан людини, а й психічний, духовний та соціальний. Проблема існування в мові фразеологізмів близьких за значенням і різних за лексико-граматичним оформленням викликають у дослідників низку дискусійних питань, зокрема і розрізнення варіантів та синонімів в українській фразеології. З функціонального погляду синонімію варто розглядати як здатність мовних одиниць завдяки подібності їх лексичних значень взаємозамінюватися у певних контекстах, однак при цьому не змінювати свою семантику. У мові фразеологічні синоніми ідентифікуються в ряди, які об’єднуються за їх подібністю або відмінністю з домінантою – семантично простими, стилістично немаркованими, синтагматично менш закріпленими синонімами. Фраземні синоніми порівняно рідко виступають в одній функції, а переважно – переплітаються і належать до семантико-стилістично-емоційних. У статті розглянуто відмінність фразеологізмів-синонімів та фразеологізмів-варіантів, що вербалізують концепт ЗДОРОВ’Я в українській фразеології. Шляхом аналізу значень таких синонімів зроблена спроба їх класифікації.

 

Посилання

Панченко Н. Н. Средства объективации концепта ''обман'' (на материале английского и русского языков) : автореф. на соискание уч. степени канд. филол. наук : cпец. 10.02.20 ''Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание'' / Н. Н. Панченко. – Волгоград, 1999. – 23 с.

Вилюман В. Г. Английская синонимика : Введение в теориюсинонимии и методику изучения синонимов / В. Г. Вилюман. – М. :Выс. шк., 1989. – 128 с.

Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : [посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 400 с.

Короткий тлумачний словник української мови / [За ред. Д. Г. Гринчишина]. – К. : Радянська школа, 1988. – 98 c.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвистический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Яз. 174 рус. культуры, 1996. – 284 с

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови : [монографія] / Л. Г. Скрипник. – К. : Наукова думка, 1973. – 270 с

Жуков В. П. Формоизменение фразеологизмов русского языка / В. П. Жуков // Русистика. – Берлин, 1991, № 2. – С. 36–40.

Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры : 3-е изд. / Ю. С. Степанов. – М. : Академический проект, 2004. – C. 42–67.

Шкляров В. Т. О фразеологических синонимах в русском языке / В. Т. Шкляров // Труды каф. русского языка. – Иркутск, 1962. – Т. II. – 240 с.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М. : Высш. шк., 1985. – 160 с.

Копыленко М. М. Очерки по общей фразеологии (проблемы, методы, опыты) / М. М. Копыленко, З. Д. Попова. – Изд-во Воронежского ун-та, 1978. – 144 с.

Бабкин А. М. Русская фразеология, её развитие и источники / А. М. Бабкин. – Л. : Наука, 1970. – 264 с.

Антология концептов / [под ред. В. И. Карасика,И. А. Стернина]. – М. : Гнозис, 2007. – 512 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література