Психологічна ідентичність персонажів британських постпостмодерністських романів: дискурс еґо-літератури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.48-55

Ключові слова:

постпостмодернізм, британський роман, еґо-роман, рольові ідентичності, аутизм, постпостмодерністські ідентичності, література факту.

Анотація

У статті досліджено психологізм британських постпостмодерністських романів. На матеріалі сучасних британських романів С. Вотерс, І. Мак’юена, М.Дж. Гайленд, М. Геддона, Д. Мітчелла розвинуто концепцію постмодерністських ідентичностей, представлену в роботах Ф. Штейнбука. Наголошено на перспективності представленої теорії в літературному дискурсі постпостмодернізму. Обґрунтовано моделі репрезентації рольової ідентичності як компонента постпостмодерністської художньої ідентичності та проаналізовано конфлікти між індивідуальною ідентичністю та ідентичністю групи. Інтенсифіковане виявлення психологізму в сучасних романах детерміновано розвитком еґо-літератури, яка передбачає конструювання досвідів суб’єкта нарації, який шляхом написання щоденника здійснює самопізнання й водночас пояснює себе іншим. Схарактеризовано можливості розширення теоретико-методологічного поля сучасних літературознавчих досліджень шляхом залучення психологічних підходів і результатів досліджень особистісної ідентичності в аспекті теорії ігор, трансактного аналізу тощо.

 

Посилання

Чорна Л. Рольова ідентичність : її локалізація серед інших видів ідентичності особистості / Л. Г. Чорна // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2011. – Вип. 27. – С. 120–129. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_16.

Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии / Н. В. Антонова // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 131–142.

Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности / П. П. Горностай. – К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.

Зливков В. Л. Проблема особистісної та професійної самоідентифікації в сучасній психології / В. Л. Зливков // Соціальна психологія. – 2006. – № 5. – С. 128–136.

Gordon Ch. Development of evaluated role identities / Ch. Gordon // Annual Review of Sociology. – 1976. – V. 2. – P. 405–433.

Lamarque P. Truth, Fiction and Literature. A Philosophical Perspective / P. Lamarque, S. Olsen. – Oxford : Clarendon Press, 1994. – 481 p.

Штейнбук Ф. Конвергенція топосу ідентичності у сучасній світовій літературі / Ф. Штейнбук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 8. – С. 106–112.

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – [2-е изд.]. – СПб. : Ленато, 2006. – 592 с.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризисы / Э. Эриксон. – М., 1996. – 344 c.

Эриксон Э. Трагедия личности / Э. Эриксон. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2008. – 256 с.

Колошук Н. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процесу сучасності : українська ситуація / Н. Колошук // Питання літературознавства. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 78. – С. 215–223.

Михеев М. Ю. Дневник как эго-текст (Россия, ХІХ – ХХ) / М. Ю. Михеев. – М. : Водолей Publishers, 2007. – 264 с.

Осадча Ю. В. Еґо-белетристика як жанр: питання поетики (на матеріалі японської та української прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 ''Теорія літератури'' / Ю. В. Осадча. – К., 2006. – 20 с.

Дуркалевич В. В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Вікторія Володимирівна Дуркалевич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 366 с.

Шалагінов Б. Б. Карнавал і містерія : роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва / Борис Борисович Шалагінов // Всесвіт. – 2011. – №3-4. – С. 249–255.

Loftis S. F. Imagining Autism: Fiction and Stereotypes on the Spectrum / Sonya Freeman Loftis. – Indiana University Press, 2015. – 208 p.

Правдивець Н. О. Теоретична модель феномену ідентичності особистості [Електронний ресурс] / Н. О. Правдивець. – Режим доступу : http://ifreestore.net/937.

Франкл В. Человек в поисках смысла : cборник: пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. – М. : Прогресс, 190. – 368 с.

Гайленд М. Дж. Угамуйте мене ; [пер. з англ. Віктор Дмитрук] / М. Дж. Гайленд. – Львів : Кальварія, 2008. – 248 с.

Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time / Mark Haddon. – London : Vintage, 2004. – 226 p.

Mitchell D. Cloud Atlas: a novel / David Mitchell. – London : Random House, 2004. – 509 p.

Waters S. The Little Stranger / S. Waters. – London-NY: Riverhead Trade, 2009. – 528 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література