ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ СУЧАСНИХ КІНОФІЛЬМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.278-287

Ключові слова:

власна назва, деривація структура, ідеонім, кінофільмонім, назва-заголовок, семантика, фільмонім, функціонування

Анотація

Статтю присвячено вивченню власних назв художніх фільмів крізь призму функціонування. Досліджувану тему актуалізовано низкою чинників, із-поміж яких – зацікавленість мовознавців у процесах номінації кінофільмів, зокрема активізацією типологічних досліджень власних назв кінофільмів як своєрідних щодо функцій, структури, деривації, семантико-мотиваційної твірної основи заголовків та розвитку української кіноіндустрії. Власні назви художніх фільмів зараховуємо до особливих, маловивчених денотатів. Ми зафіксували 364 власні назви художніх кінофільмів, які увійшли в прокат з 2014 року.

У праці простежено основні тенденції функціювання власних назв художнього фільму як складника ідеонімії. Власні назви такого типу ми вивчали з погляду жанрової специфіки досліджуваного матеріалу. Відповідно до цього встановили місце та роль поняття "кінофільмонім" в українській ономастиці, продуктивні типи таких назв, їхню структурну організацію, словотворчий потенціал та семантику твірної основи.

Проаналізувавши такі власні назви, зазначимо, що, сьогодні одним із найпопулярніших жанрів українського кіно є драма, зокрема комедія. Відповідно до структурної організації кінофільмонімів варто відзначити високу продуктивність складених назв. Саме такі результати, на нашу думку, безперечно пов’язані з особливостями функційного навантаженням назви-заголовку як складової цілісного твору. Словотворення досить-таки пов’язане зі структурою назви, саме тому продуктивність також тяжіє до лексико-семантичного словотворення – синтаксичного способу словотворення. Семантика твірної основи власних назв такого типу відзначається продуктивністю відапелятивних дериватів, зокрема багатокомпонентних.

У подальшому вбачаємо потребу вивчення інших класів фільмонімів як особливих структурних елементів онімного простору сучасної української літературної мови.

Посилання

Горшкова В. Є. Назва фільму як одиниця перекладу і складова образу-змісту. Ірпінь: ІГЛУ, 2014. С. 26–37.

Іваницька Н. Б. Англомовні фільмоніми в українському перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). № 4. Ч. 2. С. 103–111.

Карпенко О. Ю. Проблеми сучасної ономастичної термінології. Слов’янський збірник. Чернівці: Букрек, 2014. С. 28−34.

Ляшенко Р. О. Мікротопонімія Кіровограда: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2008. 192 с.

Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1998. 219 с.

Німчук В. В. Українська ономастична термінологія: (Проект). Повідомлення Української ономастичної комісії. Київ: Наукова думка, 1966. Випуск 1. С. 24–43.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: монографія. Хмельницький: Авіст, 2008. 548 с.

Цілина М. М Українські ідеоніми ХХ ст. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Випуск 7. 2017. С. 134–142.

Цілина М. М. Сутність ідеоконцепту в українських радянських фільмонімах золотої колекції вітчизняного кіно. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2015. Т. 23. Вип. 21 (1). С. 83–86.

Янчишин А. М. Власні назви промислових товарів: типологія, походження і функціонування: дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Черкаси, 2019. 356 с.

Янчишина Я. В. Мікротопонімія Центральної Хмельниччини: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Вінниця, 2021. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ