НАРОДНІ НАЗВИ ЖИТОМИРЩИНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДОРОГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.256-277

Ключові слова:

географічний термін, термін, лексема, сема, говірка, дорога

Анотація

У статті зібрано, проаналізовано та систематизовано народні географічні терміни, зафіксовані в говірках Житомирщини, на позначення різних видів дороги, які записано від реальних носіїв цієї місцевості. Лексико-семантичну групу 'дорога' за характером об'єкта номінації покласифіковано на шість семантичних груп залежно від якості дороги, розташування, виду покриття та частин дороги. Простежено етимологію та значеннєві варіанти зібраних термінів: від перших фіксацій у слов'ян, перших записів на обстеженій території до сучасності. Проаналізовано значеннєву хронологію в тих географічних назвах, де це було можливо: дорога, тракт, шлях, траса та ін. Значення зібраних номенів описано в зіставленні з літературною та діалектною мовами України й іншими слов'янськими мовами. Вивчено та залучено матеріали пам’яток й архівних ділових документів. Простежено шляхи утворення деяких географічних номенів. Найчастіше нові терміни увторюються за допомогою суфіксації або метафоричного перенесення назв  з інших об'єктів на подібні за будовою чи формою географічні реалії. Частину номенів утворюють складені назви з іменників та прикметників, де іменники позначають географічні об'єкти, а прикметники дають додаткові характеристики, указуючи на якість, використаний матеріал, характер виникнення. Окреслено території поширення записаних термінів у межах Житомирської області. Визначено народні назви, котрі активно вживають мовці на всій обстеженій території, функціонування яких обмежено кількома районами, населеними пунктами та які мають поодинокі фіксації. Виокремлено загальновживані  народні назви, які зафіксовані з новою семантикою, та унікальні лексеми, які не записано в інших говіркових зонах Славії. Визначено функціонування великої кількості фонетичних варіантів деяких записаних лексем, що характерно для території Житомирщини. Окреслено семантичні поля багатозначних лексем, які вживаються на позначення інших реалій, що не стосуються шляхів сполучення.

Посилання

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / НАН України, Ін-т укр. мови та ін.; підгот. до вид. В. М. Мойсієнко; відп. ред. В. В. Німчук. Житомир, 2004. 249 с.

Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 р. / Підготували до видання: А. М. Матвієнко, В. М. Мойсієнко. Житомир, 2002. 394 с.

Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХVІ cт., 1582–1588 рр. / Підготував до видання М. К. Бойчук. К.: Видавництво ''Наукова думка'', 1965. 191 с.

Архівний сектор Коростишівської районної державної адміністрації.

Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови: Нариси із словозміни та словотвору. Ужгород: Закарп. обл. вид-во, 1960. 416 с.

Вебер Н. Суфікс -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини. Лінгвістичні студії. 2011. Вип. 23. С. 232–237.

Григорян Э. А. Словарь местных географических терминов болгарського и македонского языков. Ереван: Айастан, 1975. 260 с.

Громко Т. В. Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) / Відп. ред. В. В. Лучик. Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2000. 172 с.

Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. К.–Кіровоград: РВЦ КДПУ, 1999. 224 с.

Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів Волині. Вид. друге, доповн. і виправл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 148 с.

Державний архів Житомирської області.

Дзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров'я. Лексикографічний бюлетень. 1958. Вип. VІ. С. 36–54.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / За ред. О. С. Мельничука. К.: Наукова думка, 1985. Т. 1-6.

Карпенко Ю. О. Топоніміка гірських районів Чернівецької області. Конспект лекцій. Чернівці, 1964. 80 с.

Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся / Відп. ред. І. О. Варченко. К.: Видавництво Академії наук Українського РСР, 1961. 72 с.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів. К.: Наукова думка, 1974. 260 с.

Личук С. В. Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини: дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Івано-Франківськ, 2015. 449 с.

Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье (Лингвистика, Археология, Топонимика) / Отв. ред.: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой. М.: Наука, 1968. С. 206–255.

Никончук М. В., Никончук О. М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов / АН УРСР. Ін-тут мовознавства ім. О. О. Потебні: відпов. ред. П. Ю. Гриценко. К.: Наук. думка, 1990. 292 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. К.: Наук. думка, 1984. Ч. 1–2.

Паламарчук Л. С. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївки (Вчорайшенського району, Житомирської області). Лексикографічний бюлетень. 1958. Вип. VІ. С. 22–35.

Поліські замовляння / Зібрав та уклав В. Мойсієнко; редактор В. Врублевський. Житомир: ''Авжеж!'', 1995. 70 с.

Потапчук І. М. Народна географічна термінологія в західноподільських говірках: дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Кам'янець-Подільський, 2012. 356 с.

Слободян О. В. Географічна народна термінологія українських східнослобожанських говірок Луганщини: дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Старобільськ, 2017. 586 с.

Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х т. К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1908. Т. ІІ. 573 с.

Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.: В 2 т. К.: Наук. думка, 1977–1978 рр. Т. 1–2.

Словник українських говорів Одещини / За ред. О. І. Бондаря. Одеса: Одеський нац. універ. ім. І. І. Мечникова, 2011. 223 с.

Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т. І–ХІ.

Тимченко Е. Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка. Т. І. Зошит І (А–Ж), ІІ (Г-Ж). Харків–К.: Вид-во ''Українська радянська енциклопедія'', 1930. 947 с.

Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХVІ–ХVІІІ ст. Пам’ятки української мови. Серія словників / Підг. до вид. В. В. Німчук та Г. І. Лиса. К.–Нью-Йорк, 2003. Кн. 1–2.

Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья: Словарь. Сумы, 1984. 274 с.

Шийка С. В. Словник народних географічних термінів Ровенщини / Відп. ред. О. П. Карпенко. Тернопіль: Астон, 2016. 118 с.

Шульгач В. П. Словник географічних термінів Західного Полісся. Ономастика України та етногенез східних слов’ян / Відп. ред. І. М. Желєзняк. К., 1998. С. 215–226.

Nitsche P. Die geographische Terminologie des Polnischen. Köln – Graz, 1964. 339 s.

Schütz J. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin: Akademie–Verlag, 1957. 113 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ