МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНАЛІТИЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ШЕВЧУКА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.195-207

Ключові слова:

аналітичні одиниці, сполучникові поєднання, синкретичні сполучні засоби, причиново-наслідкова зумовленість, відношення часової послідовності, протиставно-допустове значення, твори В. Шевчука

Анотація

Статтю присвячено аналізові морфологічної структури та семантико-синтаксичної сфери функціювання одного з різновидів синкретичних сполучних засобів – аналітичних одиниць – в ідіостилі Валерія Шевчука.

Досліджено специфіку синкретизму сполучникових поєднань на матеріалі творів "Дім на горі", "На полі смиренному", "Око прірви", "Початок жаху", "Привид мертвого дому", "Три листки за вікном". Аналіз частиномовної належності та значеннєвий потенціал структурних компонентів аналітичних одиниць зроблено за п’ятьма лексикографічними джерелами.

Проаналізовано морфологічну структуру та виокремлено твірні моделі досліджуваних синкретичних сполучних засобів. Схарактеризовано семантико-синтаксичний потенціал виокремлених Л. В. Шитик на основі типології К. Г. Городенської аналітичних одиниць – сполучних засобів, уживаних у синкретичних складних реченнях. Кожен різновид сполучникових поєднань співвіднесено з відповідним різновидом синкретичного складного речення (із причиново-наслідковою зумовленістю, відношенням часової послідовності, протиставно-допустовим значенням) чи із синтаксичним варіантом простого ускладненого речення. Активність функціювання сполучникових поєднань та особливості їх семантико-синтаксичного вияву підтверджені прикладами з творів письменника. Найбільш частотно представлені в ідіостилі автора сполучні засоби а відтак – у реченнях зі значенням послідовності дії чи узагальнення думки, висловленої в попередній частині; і від того – у конструкціях з причиново-наслідковим значенням; і навіть – для надання реченню відтінку несподіваності, підсилення протиставно-допустового зв’язку. Засвідчено розширення меж варіативності застосування аналітичних одиниць на сучасному етапі розвитку мови. З’ясовано різновиди синкретичних складних речень, притаманних творчості В. Шевчука, – сурядні за формою і підрядні за змістом та сурядно-підрядні за формою та значенням. Визначено кількісні показники частотності вживання кожного сполучного засобу.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Весельська Г. С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ–початку ХХІ ст.: монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ, 2014. 159 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/15555/. (дата звернення: 23.03.2023).

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підруч. для студ. філол. ф-тів вузів. Київ: Либідь, 1993. 365 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. – Київ: Пульсари, 2004. 398 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000844. (дата звернення: 18.03.2023).

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники. Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. 340 с.

Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 208 с.

Грінченко Б. Словарь української мови: в 4-х тт. / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко. – Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. URL: http://hrinchenko.com/. (дата звернення: 10.02.2023).

Загнітко А. П. Теорія граматики і тексту: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2014. 480 с. URL: https://r.donnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/160. (дата звернення: 20.03.2023).

Загнітко А. П. Функційно-лексикографічна граматика службовості. Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. Вип. 24. С. 8–15. UR: http://litmisto.org.ua/?page_id=9327. (дата звернення: 19.01.2023).

Ковтун О. В. Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполучних комплексів у сучасній українській літературній мові: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2014. 144 с. URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/79/135/156-1?inline=1. (дата звернення: 22.02.2023).

Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання: Навчальний посібник. Київ: Вища школа, 1994. 670 с.

Словник української мови: в 11 тт. / ред. кол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/. (дата звернення: 17.03.2023).

Словник української мови: у 20 тт. Томи 1–13. URL: https://sum20ua.com/. (дата звернення: 23.03.2023).

Христіанінова Р. О. Асемантичні сполучники і (й), а в складносурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях. Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2019. No. 5. С. 139–157. URL: http://lcmp.ukma.edu.ua/article/view/197080. (дата звернення: 15.02.2023).

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові: монографія. Київ: Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 368 с.

Шитик Л. В. Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. 474 с.

Шитик Л. В. Феномен синкретизму в проєкції на мовні рівні. Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки". Черкаси. 2009. Вип. 169. С. 132–145. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/2167/. (дата звернення: 10.03.2023).

Шитик Л. В. Функційні аналоги сполучників: статус, типологія. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 292. С. 54–66. URL: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8052. (дата звернення : 04.03.2023).

Ясакова Н. Ю. Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2001. 20 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6515. (дата звернення: 17.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ