НОТАТКИ З ТЕОРІЇ ОНОМАСТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.184-194

Ключові слова:

теоретична ономастика, методологія ономастики, напрями ономастичних досліджень, теорія номінації, теорія референції, теорія категоризації

Анотація

Статтю присвячено теоретичним проблемам вивчення пропріальної лексики, методології ономастики, яка передбачає пошуки й формулювання її основоположних загальнотеоретичних процесів. Теоретизація предмета дає змогу не тільки визначити його сутність, а й побудувати змістовий простір дослідження загалом. Актуальність теми пов’язана з важливістю подальшої розробки теоретичних положень ономастики й необхідністю аналізу стану сучасних напрацювань. Для дослідження були використані такі методи: лінгвістичне спостереження й опис мовних явищ – для виявлення стану розробленості проблеми; порівняння, аналіз, синтез – для з’ясування сутності та змісту аспектів ономастичних досліджень. Відзначено, що підхід до аналізу онімів завжди багатоаспектний, незалежно від класичного чи новаторського погляду на них у теоретичному та практичному ключі. Здійснено аналіз теорій та методик ономастичних досліджень на сучасному етапі. Намічено приблизне коло цілей і завдань, які висувають дослідники теоретичної ономастики. Визначено систему пріоритетів, що мають бути реалізовані, а саме: застосування набутків онімної концептології; теоретичне обґрунтування лінгвокультурологічної ономастики, вивчення впливів мовленнєвої діяльності. Обґрунтовано необхідність узагальнити теоретичні та практичні дослідження в галузі ономастики; охарактеризувати сучасні методи та прийоми ономастичних досліджень. Зазначено, що онімний простір мови становить відкриту систему, яка постійно оновлюється. Підкреслено, що теоретична ономастика є вагомим напрямом дослідження та одним з основних чинників, що визначає основу дослідницьких пошуків. Найбільший ефект дає залучення до ономастичних досліджень методів і здобутків дотичних наук.

Посилання

Вербич С. Сучасна українська онімна лексика: функціональний аспект. Вісник НАН України. 2008. № 5. С. 54–60.

Вербич С. Українська ономастика: перспективи розвитку. Українська мова. 2010. № 3. С. 73–80.

Божко І. С. Онімна гра як елемент мови ворожнечі в контексті російсько-української війни. DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262395. (дата звернення: 09.05.2023).

Зубко А. М. Українська ономастика: здобутки та проблеми. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. праць / відп. ред. Г. В. Боряк. Київ, 2007. С. 262–281.

Колесник Н. С. Онімія української народної пісні. Чернівці: Технодрук, 2017. 368 с.

Карпенко Ю. Дещо про вивчення власних назв. Українська мова. 2010. № 1. С. 39–45.

Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв: дис. … доктора філол. наук: 10.02.15. Одеса, 2006. 416 с.

Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету. Одеса: КП ОГТ, 2017. 195 с.

Котович В. В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (Філологія. Вип. 40. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. С. 42–53.

Котович В. Назви міст України: лінгвокультурологічний словник: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2021. 472 с.

Лукаш Г. П. Актуальні питання української конотоніміки: [монографія]. Донецьк: ТОВ "Видавничо-поліграфічне підприємство “ПРОМІНЬ“", 2011. 438 с.

Лучик В. В. Актуальні напрями української ономастики. Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / відп. ред. О. Ю. Карпенко. Одеса: Астропринт, 2011. Вип. 14. С. 126–130.

Лучик В. В. Про нові напрями української ономастики. Філологічні дослідження: зб. наук. пр. з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора філолог. наук, проф. Юрія Олександровича Карпенка / МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Univeritas nationalis Odessae. [Одеса]: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2009. С. 144–146.

Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2015. № 1. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_1_12

Мельник Г. І. Міркування про теоретичні засади літературної ономастики. URL: http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1834/1/%D0%9E%202008_20-28%2B.pdf (дата звернення: 09.05.2023).

Михальчук О. І. Соціоономастика як напрямок сучасної лінгвістики: українські здобутки і перспективи. Записки з ономастики. 2015. Вип. 18. С. 498–509. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2015_18_50. (дата звернення: 09.05.2023).

Проблеми регіональної ономастики: тези доп. і повід. наук. семінару / відп. ред. І. М. Желєзняк. Київ, 1994. 73 с.

Редьква Я. П. Світова ономастика і український контекст. Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. Луцьк, 2020. Вип. 5. С. 102–108.

Романюк М. І. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: монографія. Ужгород, 2007. 124 с.

Селіванова О. О. Ергонімікон міста Черкаси: когнітивний аспект. Записки з ономастики: зб. наук. пр. / відп. ред. О. Ю. Карпенко. Одеса: Астропринт, 2010. Вип. 14. С. 171–179.

Скляренко О. М., Скляренко О. М. Етнічна ономастика: монографія: у 5 кн.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2020. (Бібліотека української ономастики).

Скорук І. Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 296 с.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: [монографія]. Хмельницький: Авіст, 2008. 550 с.

Торчинський М. М. Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. /гол. ред. М. Є. Cкиба; відп. за вип. М. М. Торчинський. Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. Вип. 6. Ч. 1. С. 217–238.

Хрипко С., Колінько М., Яценко Г. Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ. Світогляд – Філософія – Релігія. Збірник наукових праць. Випуск 15 [За заг. редакцією д-ра філос. наук, проф. І. П. Мозгового]. Суми: Коллаж-Принт 2020. С. 162–171.

Янчура Д. Ономастичні школи в Україні. Studia Ukrainika Posnanienia. Posnań, 2018. Vol. VI. P. 45–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ