СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.126-138

Ключові слова:

українська мова першої половини XVІII ст., щоденниковий дискурс, прийменник, прийменниково-відмінкова форма, семантика, просторові відношення, темпоральні відношення, об’єктні відношення

Анотація

Статтю присвячено семантико-граматичним особливостям повноголосних / неповноголосних форм прийменників через / чрез, перед / пред, серед / среди в пам’ятках щоденникового дискурсу. Автори акцентують на тому, що вибір різних форм продиктований екстралінгвальними чинниками, зокрема перебування М. Ханенка на службі в Санкт-Петербурзі позначилося на активному вживанні неповноголосної форми чрез, підтримуваної в тогочасній Російській імперії традицією наслідувати польську мову, тоді як мова щоденника Я. Марковича, який перебував в українськомовному середовищі, засвідчує домінування повноголосних форм. З-поміж досліджуваних прийменниково-відмінкових форм широку семантичну палітру реалізують конструкції з прийменником чрез – це локативні, темпоральні, причиново-наслідкові, інструментальні значення, останні з яких розвинулися під впливом польської мови. Семантично тотожними є конструкції з прийменником через. Це засвідчує активні процеси розподілу сфер уживання повноголосного і неповноголосного варіантів та закріплення їх за відповідними мовами. Конструкції з прийменником перед / пред реапрезентують вужчу семантичну палітру – переважно локативну та темпоральну, які реалізує й інше повноголосне утворення – прийменник передом. Загалом обмежене функціювання в українській мові першої половини ХVІІІ ст. властиве прийменнику серед / среди. Дистрибутивними граматичними ознаками прийменниково-відмінкових форм є вираження іменного компонента орудним відмінком. Досліджуваний період засвідчує завершення закріпленості того чи того прийменника за тим чи тим відмінком, що підтверджують аналізовані писемні пам’ятки, у яких наявні конструкції з родовим чи знахідним відмінком, витіснені в сучасній українській мові для реалізації деяких значень формою орудного відмінка. Нова українська мова успадкувала тільки повноголосні форми прийменників.

Посилання

Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького "Зерцало богословії" (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Вид-во УКУ, 2021. 616 с.

Городенська К. Службові слова-морфеми. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ: Пульсари, 2004. С. 328–373.

Дневник Якова Марковича. Т. 4: 1735–1740 роки / видав В. Модзалевський. Київ; Львів: Накладом НТШ, 1913. VIII, 385 c.

Дневникъ генеральнаго хорунжаго Николая Ханенка. 1727 – 1753 гг. Кіевъ: Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1884. 524 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / Мельничук О. С. (ред.). Київ: Наук. думка, 1982–2012. Т. 1–6.

Мельничук О. С. Синтаксис. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / відп. ред. О. С. Мельничук. Київ: Наук. думка, 1966. С. 335–449.

Мойсієнко В. Акти Житомирського уряду кінця ХVІ початку ХVІІ ст. – важливе джерело вивчення тогочасної української літературно-писемної мови. Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / підг. до вид. В. М. Мойсієнка. Житомир, 2004. С. 5–41.

Мойсієнко В. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. як відображення офіційної "руської мови" ВКЛ середини XVІ ст. у її північноукраїнському варіанті. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук; [відп. ред. В.В. Німчук]. Луцьк, 2013. С. 64–148.

Німчук В. В. Прийменник. Історія української мови. Морфологія / С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Л. Б. Лукінова [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1978. С. 413–448.

Німчук В. В. Синтаксичні функції прийменників. Історія української мови. Синтаксис / Г. П. Арполенко, А. П. Грищенко, В. В. Німчук [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1983. С. 131–230.

Сивокозова Т. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові ХVІІ–ХVІІІ ст. Українська мова. 2017. № 4. С. 78–87.

Сивокозова Т. В. Структурно-семантична диференціація прийменниково-субстантивних комплексів локативного й темпорального значень у пам’ятках української мови XVII–XVIII ст. зі Східного Полісся: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Ін-т укр. мови. Київ, 2017. 19 с.

Словарь української мови: [у 4 т.] / зібр. ред. журн. "Киевская Старина"; упоряд., з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко. [Репр. відтворення вид. 1907–1909 рр.]. Київ: Вид-во АН УРСР, 1959. Т. 3. 506 с.

Словник української мови: у 20 т. Т. 1–13. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=71646&page=2254 (дата звернення: 09.03.2023).

Смотрицький Г. Ключъ цр̃ства нєбєсного, и нашєє христиѧнскоє дх̃овноє власти нєрєшимы оузєлъ. Смотрицький Г. Ключъ Царства Небесного / підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Німчук. Житомир, 2005. С. 21–28.

Титовъ А. Дневникъ Николая Ханенко (1719–1723 и 1754 г.). Киевская старина. 1896. Т. LIV. № 8. С. 151–196.

Українська поезія: кінець XVI – початок XVII ст. / упоряд. В. П. Колосова, В. І. Крекотень. Київ: Наук. думка, 1978. 430 с.

Царалунга І. Вижвівська книга ХVІІ століття – цінне джерело для вивчення західнополіського діалекту в діахронії. Акти Вижвівської міської книги XVII ст. / упоряд. І. Б. Царалунга; відп. ред. В. М. Мойсієнко. Житомир, 2015. С. 5–55.

Чепіга І. П. Деякі синтаксичні явища в мові Пересопницького Євангелія. Українська мова. 2001. № 1. С. 31–34.

Щербатюк Г. Х. Другорядні члени речення. Історія української мови. Синтаксис / Г. П. Арполенко, А. П. Грищенко, В. В. Німчук [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1983. С. 70–92.

Ящук Л. В. Кременецька земська книга 1578 року як джерело історії української мови. Кременецька земська книга 1578 року / підгот. до вид. Л. В. Ящук. Кременець: Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. С. 5–52.

Moser M. Die polnische, ukrainische und weissrussische Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts. Series: Schriften über Sprachen und Texte. Frankfurt am Main etc., 1998. 398 S.

Słownik polszczyzny XVI wieku / red. naczelny Maria Renata Mayenowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu badań literackich PAN, 2004. Vol. 32. 522 + 12 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ