СВОЄРІДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ "ВИФЛЕЄМ" ВОЛОДИМИРА ЛИСА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.90-100

Ключові слова:

антропосистема, апелятив, ім’я, літературно-художній антропонім, прізвисько, прізвище, символічне значення, характеристика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню літературно-художніх антропонімів – важливих елементів художнього твору, засобів створення образу. Назви літературних героїв несуть семантичне навантаження, низку прихованих асоціацій, а також увиразнення базових конотацій (національної, регіональної, соціальної, хронологічної, емоційно-експресивної).

 Мовна майстерність письменника безпосередньо пов’язана зі стратегією вдало обраних імен персонажів. Для багатьох авторів така стратегія провідна. Не є винятком і сучасний український письменник Володимир Лис.

Мета – дослідити літературно-художні антропоніми, що функціонують у романі "Вифлеєм'' Володимира Лиса. Наше завдання – розкрити ту інформацію, яка зашифрована в назві героя і яка формує образ.

Роман-триптих Володимира Лиса "Вифлеєм", що складається з трьох частин ''Дитя", "Вогонь", "Дім", об’єднаний символічною назвою. Назва роману, як і заголовки кожної частини, несуть відповідну інформацію.

Доведено, що літературно-художні антропоніми, які функціонують у романі В. Лиса, утворені на основі реальних та придуманих антропонімів, а їхній потенціал безмежний. Дослідження літературно-художньої антропонімії роману дало змогу виявити індивідуально-стильові особливості власних назв персонажів, на творення яких впливають найрізноманітніші фактори. Назви персонажів, що наділені багатством стилістичних функцій, значними виражальними можливостями,  – невід’ємний елемент літературно-художнього тексту.

Серед розрядів літературно-художніх антропонімів найчастотніші імена (імена богів, людей різних історичних зрізів, різних антропосистем, придумані й реальні). З’ясовано, що імена головних героїв є інформаційно-оцінними, з відтінками експресії. Ми дослідили також своєрідність прізвищ, прізвиськ, псевдонімів літературних героїв. 

Звернено увагу на особливий вид літературно-художніх антропонімів – абстрактоніми (абстрактні поняття, що стали онімами).

Доведено, що літературно-художні антропоніми в романі В. Лиса – важливі елементи його стилістики, які виконують активну роль у створенні загальної образності твору, несуть інформацію, котра міститься в доонімній семантиці основи літературно-художнього антропоніма, розкривається через словесну авторську характеристику героя, увиразнюється базовими конотаціями реального антропоніма в його літературному прототипі.

Посилання

Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії XIX–XX ст. Ужгород: Патент, 1995. 120 с.

Вегеш А. Заголовок у романах Володимира Лиса – ядро художнього полотна. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Випуск 1 (45). На пошану Кирила Йосиповича Галаса (до 100-річчя від дня народження). Ужгород: Видавництво ПП Данило С. І., 2021. С. 110–117.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.

Горенко О. П. Антропонімічний вимір американського романтизму: Монографія. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ТОВ "ПанТот", 2008. 312 с.

Ісат Ю. А. Таємниця вашого імені. Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2006. 736 с.

Карпенко Ю. О. Назва твору як об’єкт ономастики (Переважно на матеріалі творчості Миколи Бажана). Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 29–37.

Лис В. Вифлеєм: роман-триптих; худож.-оформлювач О.А. Гугалова- Мєшкова. Харків: Фоліо, 2022. 653 с. (Великий роман).

Словник українського сучасного сленгу / Упорядник Т. М. Кондратюк; Худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. Харків: Фоліо, 2006. 350 с.

Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. 3-тє вид. перероб. К.: Либідь, 2005. 488 с.

Трійняк І. І. Словник українських імен. К.: Довіра, 2005. 509 с.

Чучка П. П. Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. Ужгород: Ліра, 2011. 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ