МІФОЛОГЕМА ЗМІЄБОРСТВА В ЛЕГЕНДІ "КИРИЛО КОЖУМ’ЯКА" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ТА ЛЕГЕНДІ ПРО ВАВЕЛЬСЬКОГО СМОКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(100).2023.68-79

Ключові слова:

інтертекстуальність, авторська інтерпретація, легендарно-міфологічні ремінісценції, міфологема змієборства

Анотація

У статті зосереджено увагу на специфіці художнього оприявнення міфологеми змієборства в легенді "Кирило Кожум’яка" Наталени Королевої. З’ясовано, що завдяки інтертекстуальній парадигмі письменниці вдалося продемонструвати унікальність, історичність та "включеність" української культури в універсум історії. У її творчості одним із продуктивних способів реалізації інтертекстуальності є легендарно-міфологічні ремінісценції, що дають змогу "витягнути" відповідні міфологічні етнокоди, котрі репрезентують зафіксований досвід світу. Затребуваність таких одиниць пояснюється їх подієво-семантичною та аксіологічною складовими. Авторська інтерпретація українського фольклорного сюжету увиразнюється в контексті порівняння із сюжетом польської легенди про Вавельського Смока. Установлено, що в них змодельовано зустріч міфологічного та релігійного (християнського) досвідів світу, адже сюжети зі змієм-смоком зафіксували момент трансформації міфологічної свідомості. Визначено, що просторова організація сюжетів розгортається за бінарною опозицією "свій" / "чужий", де Київ і Краків – міста topographia ordinaris, простір, маркований як "свій". Нова хвиля творення міст реалізується через змієборство, де герой-переможець – це юнак скромного походження. В інтертекстуальному просторі літературної легенди Наталени Королевої міфологічний досвід світу закодовано в образі Цмока, вимозі віддати князівну (ритуальний шлюб), моделі поєдинку зі змієм, а релігійний (християнський) – представлено в жертовності князівни, християнізації мотиву змієборства й "новому народженні" міста Києва. У легенді про Вавельського Смока міфологічний досвід світу реалізується в образі змія, який уособлює язичництво, а релігійний – у моделі поєдинку зі змієм, християнізації мотиву змієборства й "новому народженні" міста Кракова.

Посилання

Джорджо Агамбен. Пригода; пер. О. Тимофєєва. Дніпро, 2022. 74 с.

Василькевич Г. Міфопоетика фольклорного образу змія в баладі "Юрій і цмок". Міфологія і фольклор. 2009. № 1 (2). С. 37–42.

Венгринюк Х.Ю. Рівні маргінального в прозі Наталени Королевої : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Чернівці, 2014. 24 с.

Возняк Т. Феномен міста. [Електронний ресурс]. Незалежний культурологічний часопис "Ї". 2005. Число 36. URL: http://www.ji.lviv.ua/n36texts/voznyak.htm (дата звернення: 03.02.2023).

Войтович В. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664 с.

Ґейштор А. Слов'янська міфологія. Київ: ТОВ "Видавництво “Кліо”", 2014. 416 с.

Голубовська І. В. Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст.: автореф. дис... канд. філол. наук. Київ, 2003. 20 с.

Голубовська І., Підгурська В. Художнє переосмислення фольклорного сюжету, традиційних образів і мотивів у легенді Наталени Королевої "Кирило Кожум’яка". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2023. Вип. 1 (99). С. 7–18.

Гриценко П. Про один тип джерел сучасних діалектологічних студій. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст: тези доповідей міжнародної конференції. За ред. П. Ю. Гриценка. Київ: КММ, 2014. С. 145–154.

Ковтун Н. Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя: монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. 182 с.

Книга пророка Даниїла: розділ 14. [Електронний ресурс]. URL: http://www.god.in.ua/?p=5027 (дата звернення: 17.02.2023)

Королева Н. Предок: історичні повісті; Легенди старокиївські. / Упоряд., авт. післямови та приміт. О. В. Мішанич. Київ: Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1991. 670 с.

Кримський С. Архетипи української культури. Вісник НАН України. 1998. № 7–8. С. 74–87.

Мельнікова Ю. О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas " ("Що є істина ") Наталени Королеви: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2007. 20 с.

Остащук І. Б. Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої: автореф. дис... канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2004. 20 с.

Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов): Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах. Київ: Дніпро, 2001. 144 с.

Смушак Т. В. Концепт самотності та відчуження в українській та французькій літературі першої половини XX століття (на матеріалі автобіографічної повісті Наталени Королевої "Без коріння" та автобіографічного роману Ірен Немировськи "Вино самотності"): автореф. дис. ... канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2017. 20 с.

Усачова К. С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2008. 16 с.

Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 1996. С. 109–135.

Фірман О.Я. Жанрово-стильові особливості прози Наталени Королевої: дис. ... канд. філол. наук. Тернопіль, 2019. 20 с.

Чибор І. Інтерпретація фольклорних демонологічних образів у фразеології української та польської мов. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultur: monografia ze studiów slawistycznych III. Pod redakcją Agnieszki Kołodziej. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2017. С. 77-89. URL: https://www.academia.edu/37468568 (дата звернення: 20.02.2023)

Bielski M. Kronika Polska. Kraków, 1957. URL: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=230623 (дата звернення: 17.02.2023)

Wilczyński M. Antyczne wątki w legendach założycielskich Krakowa. Kraków: Studia z dziejów miasta: w 750 rocznicę lokacji. Pod red. naukową J. Rajmana. Kraków: Wydawnictwo NaukoweAkademii Pedagogicznej, 2007. Pp. 35-51. URL: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2958/PM483--Krakow-studia-z-dziejow-miasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 17.02.2023).

Mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, biskupa krakowskiego, Kronika polska. Kraków, 1862. URL: https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/24175/edition/43988/content

(дата звернення: 17.02.2023)

Plezia M. Legenda o smoku wawelskim. Rocznik Krakowski. 1971. Vol. 42. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=59368&from=publication (дата звернення: 17.02.2023).

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3. red. Violetta Wróblewska. Toruń. Wydawnictwa Naukowego Mikołaja Kopernika. 2019. 1534 s. URL: https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=162 (дата звернення: 06.02.2023).

Frazer James George. The Golden Bough. URL: https://www.sacred-texts.com/pag/frazer/gb01202.htm (дата звернення: 07.02.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО