МОВНІ ЗАСОБИ РЕКЛАМНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(99).2023.146-154

Ключові слова:

рекламний медичний дискурс, фонетичні засоби, лексичні засоби

Анотація

У статті актуалізовано думку про важливість усебічного вивчення особливостей функціювання фонетичних і лексичних одиниць у рекламному  медичному дискурсі як засобів упливу на свідомість потенційного споживача. Виявлено лінгвопрагматичну спрямованість мовних засобів в означеному дискурсі та визначено їхню частотність уживання в текстах медичної реклами. 

Доведено, що фонетичні та лексичні виразні засоби мають значний сугестивний потенціал для створення дієвого рекламного дискурсу. Їх використовують для посилення емоційності рекламного повідомлення, привертання уваги адресата, стимулювання запам’ятовування змісту тексту. Завдяки фоностилістичним засобам створюється яскравий образ медичного препарату.

Специфіку функціювання фонетичних засобів досліджено  через аналіз найбільш поширених прийомів: рима, алітерація, асонанс, анафора, епіфора, ономатопея, фонемний повтор, анадіплосіс. Особливості переконливого впливу на реципієнта лексичних засобів розглянуто на прикладі найуживаніших стилістичних фігур, а саме: метафора, метафоризація, епітет, порівняння, антоніми, евфемізми, анафора, епіфора, інверсія, оксюморон, гра слів (каламбур) тощо.

Установлено, що фонетичні та лексичні засоби слугують досягненню маніпулятивної мети рекламодавця. Використання прийомів увиразнення в рекламному медичному дискурсі спрямовано на швидке мимовільне запам’ятовування рекламованого препарату. Фоностилістичні засоби підвищують експресивність рекламного тексту, стимулюють зацікавленість адресата, сприяють зв’язності висловлень, мають мнемонічний і сугестивний ефект, що сприяє реалізації спонукальної мети адресанта.

Методологічну базу дослідження становлять описовий, функційний, структурно-семантичний,  кількісно-статистичний методи.

Матеріалом лінгвістичної розвідки стали понад 400 рекламних текстів із мас-медійного українського простору (телебачення, Інтернет) і друкованих рекламних видань (буклети, листівки). 

Посилання

Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс: полікодовий лінгвопрагматичний підхід: автореф. дис. ... канд. філ. наук; 10.02.04. Харків, 2017. 20 с.

Бойченко Т. Мнемонічний потенціал рекламного дискурсу: мовні засоби актуалізації. Філологічні студії. Вип. 11. 2020. С. 9–13.

Гарлицька Т. С. Лексика рекламних текстів як вияв лінгвокультурної свідомості містян. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. Т. 1. № 5. 2016. С. 69–71.

Карпенко Г. М. Експресивна лексика сучасного англійського слогана в рекламі. Закарпатські філологічні студії: науковий журнал. Т. 1. Вип. 11. 2019. С. 106–110.

Ковальова Т. П. Фоностилістичні особливості слоганів німецькомовної комерційної реклами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 4 (82). 2015. С. 12–18.

Лапа А., Семисюк А. Лінгвопрагматичні особливості німецькомовного фармацевтичного рекламного дискурсу. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. (АПСНІМ). № 1 (21). 2019. С. 37–41. URL: http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/view/2411-6181.1.2019.96. (дата звернення: 23.01.2023).

Мелай А. А., Ємельянова О. В. Особливості використання фоностилістичних засобів у англомовному рекламному дискурсі. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів. Суми. 2018. С. 33–35.

Реклама медичних препаратів. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWddVvq-G10ukAtAdXDOr6ib1dunwgJF4 (дата звернення: 10.01.2023).

Українська реклама ліків. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9pns6-9kKCuJk2H-olVAuAnAmtaYw_Ii (дата звернення: 13.01.2023).

Шитюк А. С., Гнєдкова О. Г. Поняття реклами: структура побудови рекламних текстів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). № 6. Ч. 1. 2021. С. 180–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-12

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ