ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МІСТИЧНОГО ОПОВІДАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(99).2023.27-38

Ключові слова:

містика, містичне оповідання, надприродне, містичний елемент, оповідання

Анотація

У статті "Жанрово-стильова парадигма сучасного українського містичного оповідання ХХІ століття" презентовано результати дослідження жанрових особливостей сучасного українського містичного оповідання. Дослідниця окреслила сутність категорії "містичне оповідання", спробувала з’ясувати стан вивчення вказаного жанру в сучасному літературознавстві. Окрім цього, у статті, досліджено специфіку тлумачення містичного у філософській, релігійній, літературній галузях. Окреслено жанрову атрибуцію містичного оповідання порівняно з наджанровими категоріями (магічний реалізм і химерна проза). Акцентовано увагу на тому, що оповідання як жанр малої прози не достатньо досліджені в літературознавстві: цей жанр здебільшого розглядають лише в порівнянні з іншими прозовими жанрами, натомість майже немає спроб класифікації оповідань на рівні форми й змісту. Авторка статті звернула увагу на парадигму традиційних образів для української містичної прози (Блуд, чорти, домовик). Здійснено спробу аналітичного осмислення оповідань збірки "Українська містика" для визначення форм вияву в них містичного, специфіки надприродних образів. Особливу увагу в статті звернено на специфіку інтерпретації деяких містичних смислів, котрі закорінені в усну народну творчість.

Помічено, що сучасне українське містичне оповідання містить деякі елементи таких жанрових утворень, як-то детектив і горор, у яких фігурують провідні мотиви: мотив перетворення, мотив входження в потойбічний світ, релігійний мотив, мотив протиставлення звичайного та потойбічного світів. У статті також презентовано авторську класифікацію містичних оповідань за проблемно-тематичним та образним принципами.

Посилання

Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів. Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману. Київ: Київський університет, 2009. 519 с.

Буйських Ю. Домовик у традиційних віруваннях українців: походження образу. Етнічна історія народів Європи. 2008. № 26. С. 120–127.

Галич О. "Містичне" в англійському готичному романі. Особливості функціонування і специфіка дослідження. Наукові записки. 2010. № 89 (5). С. 81–84.

Горбонос О. В., Карюхіна А. І. Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурний аспект. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 1 (9). С. 6–10.

Горнятко-Шумилович А. Й. Інтелектуалізм прози Валерія Шевчука: автореферат. Львів, 1999. 20 с.

Вещикова О. С. Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2017. № 76. С. 129–133.

Карагодіна О. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. 742 с.

Комарніцька Л. М. Амбівалентність психологічної реакції в оповіданні Фрідріха Дюрренматта "Пілат". Султанівські читання. 2020. № 9. С. 116–123.

Коноваленко Т. В. Магічний реалізм в сучасній англомовній та українській літературах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2016. № 41. С. 126–131.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова. Чернівці: Золоті литаври, 2001. 634 с.

Літературознавча енциклопедія / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ: Академія, 2007. Т. 2. С. 135-136.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ: Академія, 2007. 753 с.

Логвиненко Н. Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі. Українська література в загальноосвітній школі № 11. 2014. С. 40–45.

Миславський В. Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Харків: Видавничий центр Харківської державної академії культури, 2007. 328 с.

Мишанич С. В. Усні народні оповідання: Питання поетики. Київ: Наукова думка, 1986. 327 с.

Ніколаєва Ю. В. Лінгвостилістичні особливості коротких оповідань П. Бікселя. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2009. № 26. С. 132–135.

Новий тлумачний словник української мови / за ред. В. Яременко, О. Сліпушко. Т. 2. Київ, 2005. 928 с.

Основи методології та організації наукових досліджень / за ред. А. Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 351 с.

Стужук О. І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ-ХХ ст.) Київ: Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, 2006. 160 с.

Тиховська О. М. Міфологічні образи та магічні ритуали в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.07. Львів, 2021. 534 с.

Чебанюк О. Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції. Слов’янський світ. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського, 2014. № 13. С. 20–32.

Щербаков Я. І. Містичні мотиви та "хронотоп містичного" у оповіданні сяошо (на матеріалі сяошо доби Хань та збірки Лю Іціна "Справжні події"). Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. № 7 (57). С. 55–58.

Du Prel C. Die Philosophie der Mystik. Leipzig: Günther, 1885. 570 S.

New Catholic Encyclopedia [Електронний ресурс]: https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/mysticism-literature (дата звернення: 28.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-12

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО