ХУДОЖНЄ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТУ, ТРАДИЦІЙНИХ ОБРАЗІВ І МОТИВІВ У ЛЕГЕНДІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ "КИРИЛО КОЖУМ’ЯКА"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(99).2023.7-16

Ключові слова:

український фольклор, легенда, казка, сюжет, мотив, образ

Анотація

У статті представлена спроба аналізу легенди Наталени Королевої "Кирило Кожум’яка" в плані визначення специфіки авторського переосмислення фольклорного сюжету, традиційних мотивів та образів. Матеріалом для узагальнень стали тексти української народної казки "Кирило Кожум’яка", опублікованої Пантелеймоном Кулішем у "Записках о Южной Руси", та однойменної легенди Наталени Королевої (збірка "Легенди старокиївські"). Спостережено, що письменниця виявляла стійкий інтерес до фольклорних та літературних легенд упродовж усього творчого життя, практично в кожний свій художній текст віртуозно вплітаючи легендний матеріал. Зазначено, що легенда "Кирило Кожум’яка" написана в билинних традиціях: це виражається в активному використанні засобів епічних речитативних пісень, у зображенні популярних фольклорних персонажів, у стилізації під усну народну поезію. Багатоманіття стилістичних прийомів, характерних для вітчизняного фольклору, створює в читача відчуття достовірності, правдивості зображуваних картин далекої епохи. З’ясовано, що в збірці "Легенди старокиївські" авторка продовжила й творчо переосмислила стародавні традиції української та європейської легенди. Порівняльний аналіз фольклорної казки "Кирило Кожум’яка" й однойменної легенди Наталени Королевої показав, з одного боку, захоплення письменниці українською усною народнопоетичною спадщиною й глибоке осягнення фольклорної поетики; з іншого - її уміння й хист наповнювати новими ідеями та колізіями відомий сюжет, створювати повнокровних і яскравих героїв, оздоблювати текст блискучими засобами і прийомами художнього мовлення. Наталена Королева переконливо довела, що легенда як літературний жанр може гармонійно існувати й у новітньому літературному процесі.

Посилання

Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "вода"/"вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. Сабадош І. В. Ужгород, 2007. Вип. 11. С. 4953.

Васюта О. Прізвисько Чернігово-Сіверського князя Олега Святославича: чому "Гориславич"? Сіверянський літопис. 2020. № 5. С. 424.

Голубовська І. Виплекані Мрією і Любов’ю ("Легенди старокиївські" Наталени Королевої  тематична своєрідність). Слово і Час. 2002. № 11. С. 4144.

Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 2003. 688 с. URL: іл.https://web.archive.org/web/20160309203355/http://history.org.ua/?termin=Anna_h (дата звернення: 19.07.2022).

Записки о Южной Руси: в 2 т. / сост., авт. предисл., примеч. П. А. Кулиш. Санкт-Петербург: Издал П. Кулиш, 1857. Т. 2. 354 c.

Зеленська В. Проблема національної пам’яті у збірці "Легенди старокиївські" Наталени Королевої. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки / ред.: Г. Д. Клочек, В. В. Лучик, В. П. Марко. Кіровоград: КДПУ, 2012. Вип. 111. С. 98105.

Зотова В., Залогіна Г. Мала проза Н. Королевої на тлі давньоукраїнської літератури: типологічні сходження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2018. Вип. 23. С. 140–143.

Ковальчук Ю. Інтертекст як ключовий прийом створення власного інтерпретаційного "дивосвіту" у збірці оповідань "Легенди старокиївські" Наталени Королевої. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип. 14. Т. 2. 161166.

Королева Н. Сторінка з книги. Дзвони. 1932. № 11. С. 698713.

Королева Н. Предок: іст. повісті. Легенди старокиївські / упоряд., авт. післямови та приміт. О. В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1991. 670 с.

Мельнікова Ю. О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas" ("Що є істина") Наталени Королеви: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2007. 20 с.

Мушкетик Л. Персонажі української народної казки. Київ: Український письменник, 2014. 360 c.

Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології. Київ: Укр. письменник, 1993. 63 с. URL: https://proridne.org/Українська міфологія/Цмок.html (дата звернення: 19.07.2022).

Погребенник Ф. Не така вже й страшна нечиста сила. Королів-Старий В. К. Нечиста сила: казки / упоряд. та передм. Ф. П. Погребенника. Київ: Веселка. 1990. С. 69.

Усачова К. Цикл "Легенди старокиївські" у творчому доробку Наталени Королевої. Слово і час. 2010. № 10 (598). 1823.

Шевчук В. Розмова з юним літературознавцем на тему "Українські билини". Українська література в загальноосвітній школі. 2003. № 2. С. 2337. URL: https://proridne.org (дата звернення: 19.07.2022).

Фірман О. Національна модель світу у збірці "Легенди старокиївські" Наталени Королевої. Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики: матеріали Науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–15 червня 2019 р.). Херсон: Молодий вчений, 2019. С. 3944.

Чижевський Д. І. Історія української літератури від доби реалізму. Київ: ВЦ "Академія", 2008. 568 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-12

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО