ОСОБЛИВОСТІ СЛОВЕСНОГО ВТІЛЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЕФЕКТІВ В ОПИСІ УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ "MRS DALLOWAY")

Автор(и)

  • Д. Мовчан Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4228-2993

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(95).2021.128-138

Ключові слова:

модернізм, модус, імпліцитна та експіцитна мультимодальність, словесна голографія

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан осмислення поняття простору в художньому тексті, проаналізовано теоретичні засади дослідження художнього простору в термінах ключових понять та уточнено зміст поняття урбаністичного простору з погляду семантики та структури художнього тексту. На цій основі виявлено особливості словесного втілення голографічних ефектів у системі модусів репрезентації урбаністичного простору в романі британської письменниці-модерністки Вірджинії Вулф  "Mrs Dalloway", де розмежовано прийоми створення імпліцитної та експліцитної мультимодальності. У романі, поряд із інтеграцією різноманітних семіотичних модусів, простежується і їх поєднання з художньою імітацією інших видів мистецтва, зокрема з архітектурою. Дослідження доводить, що вербальні прояви мультимодальності, виявлені в процесі аналізу, підсилюють один одного, яскраво демонструючи жвавість і наповненість Лондона. Завершується робота окресленням векторів подальших досліджень щодо голографічних ефектів у просторових описах міст та містечок, систематизації словесних засобів, які вживауються для репрезентації міського простору в англійській літературній прозі модернізму, а також визначення їхніх функцій у літературних творах британських та американських письменників-модерністів.

Посилання

Ахапкин Д. Когнитивный подход в современных исследованиях художественных текстов (обзор новых книг). Новое литературное обозрение, 2012. № 114. С. 298−312.

Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Филологический анализ текста. Учебное пособие для высшей школы. Москва: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 400 c.

Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика: монографія. Київ: Київський університет, 2010. 180 c.

Воробйова О. Спокушання музикою: емоційна аура музичних мотивів у художній прозі (когнітивний етюд). Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О. П. Воробйової, 27 вересня 2012 р. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2012. С. 34.

Воробйова О. П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии. Когниция, Комуникация, Дискурс. Харьков: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2010. № 1. С. 47–74.

Гудзь Н. Мультимодальність як визначальна риса веб-сайтів екологічної тематики. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей Всеукр. наук. конф. Пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича. Житомир, 2014. С. 24–27.

Каган М. C. Культура города и пути ее изучения. Город и культура: сб науч. трудов. Санкт-Петербург, 1992. С. 15−34.

Копистянська Н. Х. Час і простір у мистецтві слова: монографія. Львів: ПАІС, 2012. 344 c.

Лихачев Д. С. Поэтика художественного времени. Поэтика художественного пространства. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. Москва: Наука. 1979. С. 209–351.

Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Москва: Просвещение, 1988. С. 251−292.

Лузина Л. Г. Основные направления развития современной стилистики. Лингвистические исследования в конце ХХ в.: сб. обзоров. Москва: ИНИОН РАН 2000. С. 205−214.

Макарук Л. Cпецифіка сучасного англомовного мультимодального дискурсу. East European Journal of Psycholinguistics. 2014. Vol. 1, No. 2. P. 70–77.

Топоров В. Н. 1984. Петербург и "Петербургский текст русской литературы". Труды по знаковым системам. Тарту, 1984. Вып. 18. С. 4–29.

Baldry A., Thibault P. J. Multimodal Transcription and Text Analysis. London, Oakville: Eqinox, 2006. 270 p.

Brynhildsvoll K. Der literarische Raum. Konzeptionen und Entwürfe. (Beiträge zur Skandinavistik, Band 11). Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993. 359 S.

Forceville Ch. Pictorial Metaphor in Advertising. London; New York: Routledge, 1996. 233 p.

Freeman M. Cognitive Poetics. The Routledge Handbook of Stylistics / ed. by M. Burke. New York, NY: Routledge, 2014. P. 313−328.

Hoffman G. Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit. Poetologische und historische Studien zum englischen und amerikanischen Roman. Stuttgart: Metzler. 1978. 867 s.

Kress G. Literacy in the New Media Age. London: Routledge, 2003. 208 p.

Kress G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. New York: Routledge. 2010. 212 p.

Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 339 p.

Murray P. and Dorsch T. S. Classical Literary Criticism. London: Penguin, 2000. 256 p.

Stockwell P. Cognitive Poetics. An Introduction. L.; N.Y.: Routledge, 2002. 262 p.

Van Leeuwen T. Introducing Social Semiotics. London: Routledge, 2004. 320 p.

Van Leeuwen T. The Language of Colour: An Introduction. London: Routledge, 2011. 120 p.

Woolf V. Mrs. Dalloway. London: The Hogart Press, 1925. URL: https://onemorelibrary.com/index.php/en/books/literature/book/english-literature-172/mrs-dalloway-2172 (дата звернення: 24.03.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення