ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: АСПЕКТ АДРЕСАТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.68-78

Ключові слова:

політичний дискурс, адресованість, адресат, типи адресата

Анотація

Стаття присвячена огляду сучасного стану вивчення категорії адресата політичного дискурсу в роботах східноєвропейських лінгвістів; обґрунтовано актуальність і важливість дослідження категорії адресата. Указано на недостатність наукових праць, присвячених адресатному чинникові дискурсу на відміну від власне текстового чинника й чинника відправника політичного дискурсу (політичного діяча). Наголошено на обов’язковому зв’язку розуміння категорії адресованості й чинника адресата політичного дискурсу. Праця містить коротку історію визначення категорії адресованості, оскільки вона становить підґрунтя для вивчення категорії адресата політичного дискурсу. Показано, що інтерес до адресата як до категорії виник у лінгвістиці досить давно й пов’язаний насамперед із роботами М. Бахтіна та Ю. Лотмана, завдяки яким інтерес до вказаної категорії поширився на інші європейські лінгвістичні школи й наукові підрозділи університетів. Незважаючи на довгу історію, категоріальні ознаки текстової й дискурсивної адресованості все ще не сформульовані досить чітко як у лінгвістичній, так і в нелінгвістичних парадигмах; важливість питання в мультимедійній парадигмі є визнаною.

Існує невелика кількість праць, написаних протягом останнього десятиріччя, у яких зроблено деякі спроби визначити категоріальні ознаки категорії адресата. Проте вони або написані на матеріалі інших видів дискурсу, наприклад, художнього, або ілюстративний матеріал виявляється обмеженим. Тому категорія адресата залишається недостатньо вивченою, і цей факт тільки підкреслює своєчасність її подальшого дослідження.

Посилання

Акінчиць Н. Г. Політичний дискурс як об′єкт наукового аналізу. 2007. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54472/19-kinchits.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.12.2020).

Арутюнова Н. Д. Фактор адресата. Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. С. 356‒367.

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учебник. Изд. 5-е. Москва: URSS, Москва: ЛЕНАНД, 2017. 368 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. [2-е изд]. М.: Искусство, 1986. 444 с.

Воробьева О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (Одноязычность и межъязыковая коммуникация): дисс. … докт. филол. наук : 10.02.04. М., 1993. 382 с.

Гаврилова М. В. Политический дискурс как объект лингвистического анализа. Полис. Политические исследования. 2004. № 3 (3). С. 127‒139. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9164383 (data zwernennja: 05.02.2021).

Грушевская Е. С. Категория адресатности сквозь призму измерений институционального дискурса. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 6 (72). Ч. 3. C. 99‒102. URL: www.gramota.net/materials/2/2017/6-3/ (дата звернення: 30.11.2020).

Егорченкова Н. Б. Стратегический потенциал мультимодальной интеракции в медиа-политическом дискурсе. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 5 (31). С. 25‒37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-potentsial-multimodalnoy-interaktsii-v-media-politicheskom-diskurse/viewer (дата звернення: 01.02.2021).

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англ. Марія Гірняк. Львів: Літопис, 2004. 384 с.

Каминская Т. Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое исследование: дисс. … докт. филол. наук: 10.01.10. Санкт-Петербург, 2009. 284 с. URL: http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394717974_2201.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Кривенко С. О. Семантична парадоксальність політичного дискурсу (теоретико-методологічний аналіз): дис. … канд. політ. наук : 23.00.01. Львів, 2016. 216 с. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/dis_kryvenko.pdf (дата звернення: 11.01.2021).

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек – текст – семиосфера – история. Тартус. университет. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство СПБ, 2001. 704 с.

Матыцина М. С. Исследование политического дискурса в российской и европейской лингвистике: актуальные направления. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2017. Т. 16, № 3. С. 181–187. URL: https://l.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1608 (дата звернення: 11.01.2021).

Переверзев Е. В., Кожемякин Е. А. Политический дискурс: многопараметральная модель. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. С. 74–79. URL: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28279 (дата звернення: 11.11.2020).

Плахотная Ю. И. Речевое воздействие в диалогическом дискурсе. Политическая лингвистика. 2011. № 4 (38). С. 121–124.

Прокопенко А. В., Рева Н. С. Актуалізація адресатності у тексті політінтерв′ю. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2015. Вип. 13. С. 159‒169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_28 (дата звернення: 09.12.2020).

Русакова О. Ф. Политическая дискурсология: актуальность исследования и теоретико-методологические основания. Полис, 2008. № 4. С.114–122. URL: https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/article/view/429 (дата звернення: 11.11.2020).

Суханов Ю. Ю. Политический дискурс как объект лингвистического анализа. Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. Т. 9, № 1. С. 200‒212. URL: http://journals.rudn.ru/semioticssemantics (дата звернення: 11.11.2020).

Четвертак Є. О. Вербалізація національної ідентичності США в англомовному політичному дискурсі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2016. 237 с.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика. Москва: Флинта: Наука, 2006. 254 c.

Cap P., Okulska U. Analyzing Genres in Political Communication. An Introduction. 2013. URL: https://www.academia.edu/3648323/Analyzing_Genres_in_Political_

Communicatіon_Theory_and_Practice (дата звернення: 03.12.2020).

Sowinska A. A Critical Discourse Approach to the Analysis of Values in Political Discourse: the Example of Freedom on President Bush′s State of the Union Addresses (2001-2008). Discourse and Society. 2013. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0957926513486214 (дата звернення: 03.12.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення