КОНЦЕПТ «ЩАСТЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ВИМІРІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(94).2021.36-48

Ключові слова:

картина світу, концептуальна домінанта, підходи до розуміння щастя, складові щастя, щастя, щаслива людина

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню специфіки відображення особливостей функціонування концепту «щастя» в прозі Б. Антоненка-Давидовича з акцентуванням уваги на його еволюції. Творчість кожного письменника дає змогу відтворити його унікальну картину світу, складовими якої є концепти, їх виділення й узагальнення сприяє більш повному й об’єктивному розумінню творчості митця. Концепти є своєрідним художнім утіленням світосприйняття письменника, результатом взаємодії індивідуально-творчої майстерності з довкіллям і часовими реаліями. Творчість Б. Антоненка-Давидовича акумулює в собі особистий досвід письменника, засвідчує унікальність його світобачення, розкриває культурний і життєвий досвід, відображає його рецепцію світу.

Концепт «щастя» представлений із різною конотацією в усіх періодах творчості письменника. Його розуміння персонажами творів Б. Антоненка-Давидовича зазнає еволюції. Спочатку відчуття щастя корелює зі спогадами про дитинство, коханням до жінки, «сродною» працею, поступово трансформуючись у доросле свідоме почуття взаємного кохання. Твори письменника засвідчують поступове усвідомлення істинного щастя. Знаковим для розуміння специфіки функціонування концепту «щастя» у творчості Б. Антоненка-Давидовича є оповідання «Щастя». Це один з останніх творів письменника, написаний у вже досить зрілому віці, тому концепт «щастя» представлено тут найповніше, репрезентовано всі його складові, які в ранній творчості були намічені лише пунктирами. Твір є вершинним щодо розуміння концепту «щастя» письменником. З висоти літ та свого життєвого досвіду Б. Антоненко-Давидович доводить, що вічні ідеали – кохання до жінки й любов до людей – дають людині істинне відчуття щастя.

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Д. Бабині казки: Оповідання, новели / упоряд., вступ. стаття Л. П. Бондар. Львів: Каменяр, 1991. 152 с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Двісті листів Б. Антоненка-Давидовича / уклад. Д. Чуб. Мельбурн: Ластівка, 1986. 272 с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Синя волошка: зб. оповідань. 2-ге вид. Харків; Київ: Книгоспілка, 1930. 199, [2] с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: Повісті, новели, оповідання / упоряд. Б. О. Тимошенко; передм. Л. С. Бойка. Київ: Рад. письменник, 1989. 559 с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Твори в 2 т. Т.1: Повісті та романи / Вступ. ст., упорядкув. та прим. Л. С. Бойка. Київ: Наук. думка, 1999. 744 с.

Антоненко-Давидович Б. Д. Твори: в 2 т. Т. 2: Сибірські новели. Оповідання. Публіцистика. Спогади. Листування / упорядкув. та прим. Л. С. Бойка. Київ: Наук. думка, 1999. 656 с.

Бойко Л. С. Подвижник духу: Док. і факти з життя Б. Антоненка-Давидовича. Київ: Унів.вид-во «Пульсари», 2003. 392 с.

Бушман І. О., Соловйов О. М. Щастя – філософія щасливого буття. Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм: матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. Суми: СумДУ, 2013. С. 16–18.

Дмитренко В. І. Оніричний простір повісті «Смерть» Б. Антоненка-Давидовича. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки. 2014. Вип. 4.13. С. 76–82.

Дмитренко В. І. Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС у літературному процесі першої третини XX століття: аспекти перцепції та рецепції: дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01. Луганськ, 2009. 403 с.

Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки / пер. с англ. И. Кушнаревой. Москва: Изд. Института Гайдара, 2012. 416 с.

Паніотто В. І. Динаміка рівня щастя та його детермінанти. Україна 2001-2017. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 1. С. 84–102.

Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя. Культурологічний вісник. 2013. Вип. 30. С. 222–227.

Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.

Хамедова О. А. Feci, quod potui... Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича: монографія. Донецьк: Норд-Прес, 2009. 164 с.

Pierre Teilhard de Chardin. On Love and Happiness. Harper & Row Publishers. New York. 1984. 120 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

Українська література