РЕЗУЛЬТАТИВНА ВАЛЕНТНІСТЬ ВЕРБАТИВІВ У СТРУКТУРІ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)"

Автор(и)

  • Р. В. Познанський ДВНЗ "Прикарпатський національний університетімені Василя Стефаника", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0540-6977

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.77-86

Ключові слова:

результативна валентність, дериват, семантичне поле, вербатив, семантична позиція.

Анотація

У статті порушено питання важливості та актуальності для сучасного мовознавствадієслівної валентності, яка є однією з найскладніших граматичних категорій. Її вивчення –важлива складова граматики, оскільки допомагає зрозуміти комплексні морфологічні тасинтаксичні питтання сучасної української мови. Аналіз та вивчення валентності в сучаснійлінгвістиці визначається бажанням учених осягнути мову як органічне ціле, з чітковираженими рівнями, складеними з інших підсистем, що належать до цілого. Поняттясполучуваності мовних знаків пов'язане з особливостями мови й визначається чітко тадинамічно. Мовознавці звертають особливу увагу на валентність саме вербатива, оскількице частина мови з комплексними та багатогранними можливостями сполучуваності.

Матеріалом нашого дослідження стають дієслова лексико-семантичного поля "аграрневиробництво (рослинництво)". Загалом у валентних структурах дієслів цього лексикосемантичного поля виявляємо результативні, векторно-об’єктні, темпоральні,квантитативні, дистрибутивні валентності, які певною мірою реалізуються у віддієслівнихпохідних здебільшого вербального блоку.

Саме результативній валентності вербативів лексико-семантичного поля "аграрневиробництво (рослинництво)" присвячено нашу статтю. Валентність результату діїздійснюється вербативами, що виражають ефективне завершення певного процесу, неускладненого різними ситуаціями (указівкою на рух усередину певного об’єкта, навколо нього,на повторне виконання дії). У нашій розвідці ставимо таке завдання: виявити тапроаналізувати результативні валентні можливості дієслів лексико-семантичного поля"аграрне виробництво (рослинництво) ".

Мета й завдання статті зумовили використання різноманітних методів, прийомів таметодик, зокрема структурно-семантичного та описового методів із використаннямметодик компонентного та трансформаційного аналізу, дихотомічного підходу, методиквизначення словотвірної вивідності, кількісного аналізу, лінгвістичного моделювання,виявлення валентностей твірних слів. Методики виявлення валентностей твірних слів,визначення словотвірної вивідності, лінгвістичного моделювання дають змогу побудуватиконкретні та типові словотвірні парадигми дієслів семантичного поля "аграрне виробництво(рослинництво)", виявити особливості їх структури та семантики.

У результаті нашого дослідження робимо висновок, що майже всі твірні реалізувалисловотвірне значення "виконуючи дію, довести її до результату". Варто зазначити, що таке словотвірне значення характеризується максимальним заповненням парадигми йреалізується в похідних, утворених від основ дієслів усіх восьми мікрополів лексикосемантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)".

Біографія автора

Р. В. Познанський, ДВНЗ "Прикарпатський національний університетімені Василя Стефаника"

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Безпояско О. К., ГороденськаК. Г., Русанівський В. М. Граматикаукраїнської мови. Київ: Либідь, 1993.394 с.

Вихованець І. Частини мови всемантико-граматичному аспекті.Київ: Наук. думка, 1988. 256 с.

Загнітко А. П. Структура таієрархія валентних значень дієслова.Київ: НМК ВО, 1990. 64 с.

Кацнельсон С. Д. Типологияязыка и речевое мышление.Л.: Наука, 1972. 216 с.

Кровицька О. Назви осіб вукраїнській мовній традиції ХVI–XVIIст. Семантика і словотвір. Львів: НАНУкраїни, Інститут українознавстваім. І. Крип’якевича, 2002. 284 с.

Масицька Т. Є. Граматичнаструктура дієслівної валентності.Луцьк: Волинський державнийуніверситет ім. Лесі Українки, 1998.208 с.

Морозова Т. С. Структурасловообразовательных парадигмрусского глагола : автореф. дисс. …канд. филол. наук : спец. 10.02.02.М., 1980. 20 с.

Познанський Р. В. Реалізаціятемпоральної валентності дієсловамисемантичного поля "аграрневиробництво (рослинництво)".Філологічні студії: Науковий вісникКриворізького національногоуніверситету: зб. наук. праць. Вип.13. Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015.С. 175–181

Познанський Р. В. Словотворчаспроможність дієслів семантичногополя "аграрне виробництво(рослинництво)": автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец. 10.02.01"Українська мова". Івано-Франківськ,2014. 20 с.

Українська мова. Енциклопедія/ ред. кол.: Русанівський В. М.,Тараненко О. О. (співголови),М. П. Зяблюк та ін. Київ: Українськаенциклопедія, 2000. 752 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення