ЛІНГВАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗІВ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ В ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА "ЖІНКА-ЗМІЯ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.58-66

Ключові слова:

образ жінки, образ чоловіка, вербалізація, назва, мовні засоби, атрибутив, синоніми, антоніми.

Анотація

У статті проаналізовано мовні одиниці й художні засоби, котрі формуютьматрицю чоловічого й жіночого образів. Матеріалом для дослідження слугувалаповість В. Шевчука "Жінка-змія". Використано такі методи дослідження:лінгвістичне спостереження й опис мовних явищ; метод декодування художньоготексту, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, а також метод суцільної вибірки.Художнім образам належить ключова позиція в процесі інтерпретації тексту, це– найважливіші елементи в його структурі. Установлено, що для створенняобразу найбільшої ваги набуває значимість лексичного простору, адже саме словоє основною одиницею мови загалом і тексту зокрема. Лексеми є провідникомінтенції автора тексту, основою для адекватного розуміння сенсу тексту. Вибірвідповідних слів відіграє найважливішу роль і під час створення образівлітературних творів. Також необхідними джерелами інформації про персонажів єодиниці вторинної номінації – тропи та стилістичні фігури. Вони допомагаютьпередати читачеві те особливе бачення світу, яке закодоване в тексті йпритаманне авторові або його персонажу. З’ясовано, що для вербалізаціїчоловічого й жіночого образів В. Шевчук використав цілу палітру різних мовнихзасобів, насамперед описи, портретні характеристики персонажів, у створенніяких провідна роль належить назвам осіб, атрибутивам, а також елементаммовлення самих героїв – крилатим висловам, синонімам, антонімам, порівнянням,іншомовній та емоційно забарвленій лексиці. Схарактеризовано особливостівикористання цих мовних засобів для створення кожного з розгляданих образівзокрема. Простежено, що значну роль у створенні образів та їх дальшомусприйманні відіграє кількісне співвідношення зазначених елементів.

Біографія автора

Н. М. Дяченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Арутюнова Н. Д. Язык и мирчеловека. 2-е. изд., испр. Москва,1999. 895 с.

Бугайчук К. Жіночі міфологічніобрази у творчості Валерія Шевчука.Волинь-Житомирщина : історикофілол. зб. з регіон. пробл. Житомир,2010. Вип. 20. С. 47–54.

Елисеева О. В. Замещающаяфункция символа как критерийвыделения символическогонаполнения концептов.Общественные и гуманитарныенауки. М., 2006. C. 100–104.

Кононенко В. І. Концептологія влінгвістичному аспекті.Мовознавство. Київ, 2006. № 2–3. С.111–117.

Потебня А. А. Мысль и язык.Слово и миф. М., 1989. 203 с.

Шевчук В. О. Жінка-змія. Львів,1998. 175 с.

Щепанська Х. А. Мовний образ,концепт, вербальний символ і їхфункціювання в художньому тексті.Лінгвістичні дослідження.2012. Вип. 33. С. 66–71.

Яковенко С. Гендернапроблематика в прозі ВалеріяШевчука. Волинь-Житомирщина :історико-філол. зб. з регіон. пробл.Житомир, 2007. Вип. 17. С. 39–48.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення