ЕКОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРУ О. ТОКАРЧУК "ВЕДИ СВІЙ ПЛУГ ПОНАД КІСТКАМИ МЕРТВИХ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(93).2020.26-36

Ключові слова:

екокритичні студії, тварини, люди, природа, Ольга Токарчук, екоцентризм.

Анотація

Сучасна гуманістична думка все частіше звертається до висвітлення питань не-людей.Турбота про навколишній світ та занепокоєння проявами жорстокості людей до тваринстановлять основу екокритичних студій.

"Веди свій плуг понад кістками мертвих" – екологічний роман, у якому Ольга Токарчукпорушує низку актуальних питань про стан навколишнього середовища та згубну діюлюдини на природу.

Мета статті – осмислення екоцентричної парадигми твору О. Токарчук "Веди свій плугпонад кістками мертвих".

З огляду на мету дослідження використано такі методи та їх елементи: екоцентричний(дав змогу осмислити взаємодію людини й природи з природоцентричного погляду),порівняльний аналіз критичних праць для окреслення основних тенденцій специфікитворчості О. Токарчук в українському та зарубіжному літературознавстві; герменевтичнийаналіз художнього тексту, необхідний для осмислення змістової єдності художнього твору тайого розуміння. Крім того, застосовано елементи рецептивного й описового методів.

У романі «Веди свій плуг понад кістками мертвих» критикується традиційне споживацькесвіторозуміння та бездумні вбивства тварин людьми. Такий ракурс сюжету дає змогутрансформувати звичайний погляд на людино-тваринну взаємодію. Авторка відходить відлюдського превалювання над світом та його антропоцентричного розуміння. Основні рисиекоцентричної філософії у творі такі: надання природі «голосу»; заперечення порушеннялюдьми симбіотичної єдності з природою та небажання людей «розуміти» природний світ;прагнення відновити зв’язок із природою, яка вже не «священна» для людей; опротестовуваннястатусу вищості людини; розуміння свого виду як складової частини життя на Землі.

Аналіз матеріалу уможливлює перспективи вивчення означеної проблеми в окресленнінового світогляду людини, який дасть змогу тварині мати захист і не бути підпорядкованоюлюдині.

Біографія автора

А. Я. Полторацька, Ніжинський державнийуніверситет імені М. В. Гоголя

пошукувачка кафедри слов’янської філології,компаративістики та перекладу

Посилання

Брега Л. Хронотоп дороги(мандрівки) в системі просторовихкоординат буття героїні (у творах О.Токарчук). URL:https://zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2019/book/tokarchuk/ot.pdf.(дата звернення: 11.09.2020).

Горболіс Л. Екокритичні виміриукраїнської літератури: доцільність іприйнятність застосування (наприкладі "Лісової пісні" Лесі Українки)[Текст]. Філологічні трактати. 2011.Т. 3, № 3. С. 5–10.

Довбуш О. Літературні спробиналагодження спілкування зприродою: погляд екокритика. URL:https://conferences.lnu.edu.ua/index.php/communicatios/communication-2018/rt/printerFriendly/53/0. (датазвернення: 11.09.2020).

Лавринович Л. Художняінтерпретація ідеї часопростору вромані О. Токарчук "Prawiek I innecrasy". Наукові записки. Серія"Філологічна". Острог: Вид-воНаціонального університету"Острозька академія", 2012. Вип. 28.С. 128–139.

Маценка С. Література яккультурна екологія. Наукові праці[Чорноморського державногоуніверситету імені Петра Могиликомплексу «Києво-Могилянськаакадемія»]. Серія: Філологія.Літературознавство. 2016. Т. 271.Вип. 259. С. 24–29.

Мохначева О. Ключевыеприемы создания художественнойреальности в экологическом романенового типа "Веди свой плуг надкостями мертвых". Література світу:поетика, ментальність і духовність.2020. Випуск 14. С.137–145.

Палій О. Екологічнийпостмодернізм у чеській прозі (романМілоша Урбана "Водяник"). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2014.Випуск 24. С. 356–362.

Статкевич Л. Теоретикометодологічні форманти сучасноїекокритики. URL:https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9095. (дата звернення:11.09.2020).

Сухенко І. Екокритика: допроблеми становлення екокритичнихдосліджень. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekokritichni-orientiri-na-suchasnomu-etapiliteraturoznav-chih-doslidzhenproblema-viznachennya (датазвернення: 11.09.2020).

Ткачук М. Людина і природа вукраїнській літературі крізь призмуекокритики. URL:https://dyvoslovo.com.ua/wpcontent/uploads/2016/02/13-0611.pdf. (дата звернення:11.09.2020).

Токарчук О. Веди свій плугпонад кістками мертвих: Роман / пер.з пол. Б. Антоняк. Львів: Урбіно. 2011.240 с.

Шульгун М. Ідентичністьпостмодерної людини: Фланер усучасному травелозі та романіподорожі (Патрік Модіано Одногоразу вночі, Ольга Токарчук Бігуни).Слово і час. (12), С. 83–89.

Яковенко І. Екокритичнепрочитання поезій та есеїстки ЕлісУокер. URL:http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84258/79770. (дата звернення:11.09.2020).

Ashford, J. Ecocritical theology:neo-pastoral themes in American fictionfrom 1960 to the present. McFarland&Company, Inc., Publishers, 2012. 208с.

Godun, C. Od Biegunów doProwadź swój pług przez kościumarłych– kilka uwag dotyczącychrecepcji fabularnego świata OlgiTokarczuk w Rumunii. URL:https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9554/7386. (датазвернення: 11.09.2020).

Lejman, J. Etyka zwierząt wświetle idei zrównoważonego rozwoju(szkic filozoficzno kulturowy) "ProblemyEkorozwoju", nr 2, s. 99–105, ст. 99.URL:http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-articleBPL2-0007-0017. (дата звернення:11.09.2020).

Lindholdt P. Explorations inEcocriticism. Advocacy, Bioreginalism,and Visual Design. Published byLexington Books, 2015. 246 с.

Moroz, A. Czy człowiekwystepujacy w obronie prxyrody przeddrugim człowiekiem tonestbeschmutzer? Wokoł powiesci OłgiTokarczuk Prowadz swoj pług przezkosci umarłuch. URL:https://www.ceeol.com/search/previewpdf?id=872660. (дата звернення:11.09.2020).

Murphy P. Ecocriticalexplorations in literary and culturalstudies: fences, boundaries, and fields.Lixington Books, 2009. 230 с.

Rejter, А. Literatura wobecdyskursu posthumanizmu. Naprzykładzie prozy Olgi Tokarczuk. URL:https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=584960. (дата звернення:11.09.2020).

Tanusevska, L. Tłumaczenietłumaczenia (czyli William Blake wpowieś ci Olgi Tokarczuk). URL:https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9547/7379.(дата звернння: 11.09.2020).

Wojcik-Dudek, M. Zwierzęta adydaktyka literatury. Wokół szkolnejlektury powieści Olgi TokarczukProwadź swój pług przez kościumarłych. URL:https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=240892. (дата звернення:11.09.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література