ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ФАКТУАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.80-89

Ключові слова:

дискурс, газетний дискурс, текст, факт, фактуальність

Анотація

У статті з'ясовано, що, відображаючи інтенції автора як опосередковане втіленням мотиву творення тексту, факт як форма людського знання, якій властива достовірність, є основою під час творення тексту в газетному дискурсі, який є складним комунікативним явищем. Текст як матеріальна форма дискурсу дає змогу якнайкраще об’єктивувати, донести до читача й закріпити в його свідомості інформацію про факти суспільно-політичного життя і є єдиним простором, у якому відбувається передача факту. Вивчення механізмів смислотворення чи розуміння тексту охоплює питання про те, як виявляється факт у дискурсі, як формулювання та мовна репрезентація впливають на фактуальне прочитання інформації. Виокремлено фактографічну та аналітичну моделі подачі фактуального змісту. Фактографічна модель спрямована на фіксацію певних зовнішніх, очевидних характеристик явища, на отримання стислої інформації про предмет, аналітична модель – на проникнення в суть явища. Основне – виявлення причин ситуацій, що лежать в основі фактів, вивчення мотивів, інтересів, намірів, дій різних соціальних сил тощо. З’ясовано, що особливістю фактуальності в газетному дискурсі є те, що осмислення довкілля відбувається винятково через мовну діяльність інших мовців, а передача чужого висловлення є процесом, який складається з декількох етапів. На варіативність конструкцій введення в газеті великий вплив має комунікативна спрямованість висловлювань, яка відображає інтенцію мовця в мовленнєвому акті. Обгрунтовано, що: 1) роль газети як медіатора в процесі передачі фактів суспільно-культурного життя визначає особливість фактуальної інформації газетного дискурсу, джерелом якої є досвід мовців, на який накладається епістемологічна оцінка правдивості, 2) верифікація фактів відбувається через зіставлення висловлень у межах дискурсного фрагменту. Методологічну базу дослідження презентовано через використання функційного методу дослідження, що передбачає вивчення мови в дії. Крім того, застосовано лінгвістичні методи текстового, контекстуального, лінгвостилістичного, структурно-семантичного, наративного, прагматичного аналізу, а також загальнологічні методи спостереження, індукції, дедукції, аналізу, синтезу.

Біографія автора

В. Л. Пришляк, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. К.: Грамота, 2004. 304 с.

Бехта І. А. Прагматика чужого дискурсу у газетно-публіцистичному стилі. Слов’янський вісник. Сер. Філол. науки: зб. наук. праць. Рівне, 2007. Вип. 7. С. 71–84.

Гапотченко Н. Є. Загальні характеристики та особливості комунікативної ситуації текстів преси. Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер.Філологія. 2003. Т. 6. № 1. С. 149– 153.

Дейк Т. А, ван. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова. М.: Прогресс, 1989. 312 с.

Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен: 200-річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна присвячується / під заг. ред. І. С. Шевченко: кол. монографія. Х.: Константа, 2005. 356 с.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с.

Карпенко В. О. Журналістика: основи професійної комунікації. К.: Нора–прінт, 2002. 206 с.

Кожемякин Е. А., Переверзев Е. В. Подходы к изучению медиадискурса в современной междисциплинарной среде / под ред. проф. М. Ю. Казак, проф. У. Перси, проф. А. В. Полонского, доц. Е. А. Кожемякина. Белгород: БелГУ, 2008. С. 39–44.

Мансурова В. Журналистская картина мира как становление медиасобытий. Вест. Моск.ун–та. Сер. 10. Журналистика. 2002. № 6. С. 99–108.

Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгво–когнітивного аналізу). К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. 360 c.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій. 2–ге вид., доп. К.: Вид. центр "Київський університет”, 1999. 308 c.

Рогозина И. В. Медиа-картина мира. Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. Барнаул: Алтайск.гос.ун-т, 2001. С. 136–142.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: монографическое учебное пособие. К.: Брама, 2004. 336 с.

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М.: Аспект Прес, 2000. 312 с.

Тхоровська С. В. Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти): Дис... канд. наук: 10.02.04. Л., 2010.

Фролова І. Є. Особливості структурно-інтеракційного аспекту реалізацій стратегії конфронтаційності в англомовному дискурсі. Вісник ХНУ. 2009. № 838. С. 67–73.

Black E. Pragmatic stylistics. Edinburg University Press, 2006. 165 p.

Dijk T. A., van. Discourse and Context. A Sociocognitive approach. N.Y.: CUP, 2008. 267 p.

Dijk T. A., van. Society and Discourse. How Social Contexts Influence Text and Talk. N.Y.: CUP, 2009. 287 p.

Fowler R. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge, 1991. 251 р.

Genre in a changing world / ed. by Charles Bazerman, Adair Bonini, Debora Figueiredo. Indiana: Parlor Press, 2009. 504 p.

Thibault P. J. Brain, Mind, and the Signifying Body : An Ecosocial Semiotic Theory. London; New York: Continuum, 2004. 344 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення