СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКІ ВІРУВАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.71-79

Ключові слова:

духовна культура, вірування, Середнє Полісся, мікротекст, мотив, вербальні одиниці, невербальні знаки.

Анотація

У статті в етнолінгвістичному аспекті проаналізовано середньополіські традиційні уявлення про створення світу, зафіксовані в 55 населених пунктах Житомирської, Рівненської та Київської областей. Зауважено, що вивчення традиційних уявлень про створення світу – цінний автентичний матеріал для реконструкції традиційної народної духовної культури. Зазначено, що космогонічні міфи (зокрема про створення світу) та народні уявлення про походження небесних тіл посідають особливе місце серед різноманітних форм міфопоетичного сприйняття, оскільки відображають просторові та часові параметри світу. Застосування низки методів (методу експедиційного збирання етнолінгвістичного матеріалу, системного опису досліджуваного явища, зіставно-порівняльного та лінгвоститистичного) уможливило системний підхід до аналізу середньополіських вірувань про створення світу та виокремлення трьох ключових тем: теми створення світу, теми потопу, теми майбутнього кінця світу. У процесі аналізу розповідей респондентів про створення світу відзначено апокрифічний характер зафіксованих мікротекстів, що дає підстави виокремити низку мотивів: мотив Бога, мотив зооніма, мотив тижня, мотив суботи. Поліські мікротексти-дискурси про створення світу відображають явища духовної культури народу, а тому становлять собою систему вербальних і невербальних знаків. Вербальними одиницями є культурні тексти середньополіських вірувань про створення світу. Невербальні знаки представлені різноплановими одиницями агентивного, реалемного, акціонального, локативного, атрибутивного татемпорального планів. Фрагменти текстів середньополіських вірувань про створення світу засвідчують збереження структури міфу про створення світу Богом, хоч і мають деякі специфічні особливості в деталях змісту. Зібраний матеріал лише частково відображає знання про одну зі сторінок давньої історії цивілізації, тому системне вивчення таких вірувань у сучасному мовознавстві досі не втрачає своєї актуальності.

Біографії авторів

Г. І. Гримашевич, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кандидат філологічних наук, доцент

А. А. Плечко, Поліський національний університет

Кандидат філологічних наук, старший викладач

Посилання

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов : в 3 т. Москва : Современный писатель, 1995.

Біблія або Книги Святого Письма / На українську мову переклав Митрополит Іларіон. Лондон: Британське й Закордонне Біблійне товариство, 1962. 1529 с.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ: Довіра, 1993. 412 с.

Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України. Тернопіль: навч. кн. Богдан, 2008. 392 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словникдовідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: історичнорелігійна монографія. Київ: Обереги, 1992. 424 с.

Плечко А. Поліські легенди про Всесвітній потоп. Лінгвістика: збірник наукових праць. № 1 (40). Старобільськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. С. 46–54.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 томах / Под общей ред. Н. И. Толстого. Москва : Международные отношения, 1995– 2012.

Токарев С. А. Мифы народов мира. Энциклопедия. Электронное издание. Москва, 2008. 1148 с.

Чубинський П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции въ Западно-Русскій край. Матеріалы и изслhдованія, собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ. Т. 1. С.- Петербургъ, 1872. 468 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська мова та сучасні лінгвістичні вчення