ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ В ОПОВІДАННЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.51-59

Ключові слова:

метафора, види метафори, уособлення, персоніфікація, антропометафора, зоометафора, ботанометафора, оживлення, художня синестезія, індивідуальний стиль.

Анотація

У статті розглянуто особливості метафори в оповіданнях Григора Тютюнника з огляду на риси індивідуального стилю письменника. Попри великий інтерес учених до творчості цього автора, мало праць розглядають питання метафорики в його творах. Зокрема, варто проаналізувати, які прозаїк використовує метафори і як це формує його письменницьку індивідуальність. Матеріалом дослідження стали твори Гр. Тютюнника малих форм – оповідання, новели, образки, написані в період із кінця 60-х років ХХ століття й до передчасної трагічної смерті автора. Це допомогло подивитися на те, як еволюціонує метафора в його творчості, набираючи все більше специфічних рис. Як методи дослідження використано формальний метод, метод класифікації та індукції. Підґрунтям для дослідження слугували сучасні теорії метафори та класифікація її за семантикою. Спостереження над мовною образністю творів Гр. Тютюнника дало змогу зібрати багатий фактичний матеріал, що стало основою для означення й класифікації видів метафори та виявлення її функції. Зокрема, з’ясовано, що більшість метафор в оповіданнях видатного українського прозаїка –це антропометафори, ефект олюднення стосується і явищ природи, і предметного світу, й емоційної сфери людини. А от зоометафори та ботанометафори трапляються не так часто. Це стосується й опредмечення, а також художньої синестезії. Новаторство письменника полягає у творенні авторських образних висловів, у сполучанні різних видів метафори з іншими тропами, у використанні незвичних, свіжих метафоричних висловів. Саме це формує неординарний і неповторний індивідуальний стиль Григора Тютюнника, який вирізняє його спадщину з-поміж інших українських прозаїків.

Питання особливостей метафори у творчості письменника все ще потребує подальшого вивчення, зокрема щодо розгляду цих образних висловів у повістях і романах автора.

Біографія автора

М. В. Франчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Григір Тютюнник: "З любові й муки народжується письменник..." : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографупоряд. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, ДЗ "Національна парламентська бібліотека України". К., 2011. 136 с. (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 12).

Демченко Л. Метафора у художньому тексті (за творами Григора Тютюнника). "Прийшов, щоб не розлучатися...": на пошану 70- річчя Григора Тютюнника : наук. зб. / [упоряд. М. Конончук]. К.: Твім інтер, 2005. С. 59–65.

Єщенко Т. Семантикостилістичні типи метафор: теоретичний аспект [Текст]. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 28. Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. С. 224-239.

Калашник В. Ключова метафора в авторському стилі Григора Тютюнника. Григір Тютюник: тези доп. республік. наук.- практ. конф., присвяч. 60-річчю від дня народж. письм., 5-6 груд. 1991 р. / Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Луганськ, 1991. С. 70–72.

Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Правда Ярославичів, 1998. 448 с.

Турган О. …Відчуваю людину, як рана сіль: експресіоністична поетика в творчості Гр. Тютюнника. Волинь філологічна: текст і контекст. Випуск 23. Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2017. С. 204–220.

Турчак О. Метафоризація творів Григора Тютюнника. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки". 2018. № 1 (15). С. 271-275. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-271- 275.

Тютюнник Г. М. Облога: Вибр. твори / Передм., упорядкув. та приміт. В. Дончика. 2-ге вид. К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. 832 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури