ХУДОЖНЯ ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.1(92).2020.42-50

Ключові слова:

художня повсякденність, буденне життя, позаповсякденні явища, динамічність, суб’єктивність, системність.

Анотація

У статті проаналізовано еволюцію терміну ''повсякденність'' у філософії, соціології, культурології та історії. Установлено, що тлумачні словники різних мов подають майже ідентичні дефініції повсякденності – щоденне життя людини. У німецькій та польській мовах з’являються уточнення ''сірі'', що акцентує увагу на одноманітності, подібності всього, що відбувається в житті людини. Як виявляється, дослідження повсякденності розпочиналося з опису щоденного життя людей в історичних розвідках. Відзначено, що кожен науковий напрям розглядає цей феномен у межах свого предмета дослідження, а тому не існує єдиної загальноприйнятої дефініції поняття ''повсякденність''. Літературознавці визначили коло проблем, спробували дефініювати термін, проаналізували історію дослідження повсякденності в різних галузях наук. Але існує неоднозначність підходів до тлумачення ''повсякденності'', яка призводить до того, що немає єдиної загальновизнаної дефініції поняття повсякденність. У більшості літературознавчих досліджень повсякденність сприймають як просте й зрозуміле поняття, а тому не піддається глибокому теоретичному аналізу. З огляду на те, що літературознавці в дослідженнях повсякденності оперують здобутками інших наук, приділяючи мало уваги теоретичному осмисленню категорії ''повсякденність'', зроблено спробу дефініювати сутність ''повсякденності'' як літературознавчої терміносистеми. Кожна наука чи науковий напрям творять свою дефініцію цього поняття, тому логічно в літературознавстві мусить існувати власна дефініція, яка відрізняється від уже наявних в інших науках. Услід за О. Пустовойтовою використано поняття ''художня повсякденність'', чим позначено належність терміна саме до літературознавства. У центрі художнього твору – персонаж, а отже, художня повсякденність – це все, що його оточує, забезпечує його життєдіяльність. У статті художню повсякденність представлено як літературознавчу категорію, визначено її основні характеристики (динамічність, суб’єктивність, системність), місце в структурі твору та призначення.

Біографія автора

І. С. Смаровоз, Бердянський державний педагогічний університет

Аспірантка кафедри української та зарубіжної літератур і порівняльного літературознавстваПосилання

Альков В. А. Повсякдення: проблема дефініції та предмету на локальному рівні. Гуржіївські історичні читання. 2014. Вип. 7. С. 98–101.

Бойко О.П. Повсякденність як філософська категорія та феномен суспільного життя. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. 2012. Вип. 50. С. 129–137.

Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Москва: Весь мир, 2007. Т. 1. 592 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / уклад. і гол. едактор: В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.

Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ: Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. 439 с.

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб, 2001. URL: http://yakov.works/library/26_ae/li/a s_01.htm (дата звернення:10.09.2020)

Зінченко О. З. ''Домашній протокол'' 1717–1767 рр. генерального підскарбія Якова Марковича в контексті українського щоденникарства XVIII ст.: дис. … канд. філолог. наук: 10.01.01. Київ, 2017. 186 с.

Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. Київ, 2010. 253 c.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 5-те вид., опрацьоване і доповн. Львів: БаК, 2014. 530 с.

Козлов А. В., Козлов Р. А. Азбука літературознавства: навч.- метод. посіб. Кривий Ріг, 2001. 200 с.

Коляструк О. Методологія історії повсякдення. Вісник ХНУ ім. В. Каразіна. Серія ''Історія''. 2011. № 982. С. 8–21.

Лелеко В. Д. Пространство повседневности как предмет культурологического анализа : автореф. дис. … доктор культурологии: 24.00.01. СанктПетербург, 2002. 35 с.

Литвин В. М., Гусєв В. І., Слюсаренко А. Г. та ін. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2002. 430 с.

Нагайко Т. Ю. Повсякденність як понятійна категорія історичного дослідження: осягнення інтерпретацій. Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. 2012. Вип. 29. С.4–12.

Приходько Ю. О., Юркевич В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. Київ, 2012. 328 с.

Пустовойтова О. Феномен повседневности в прозе И. А. Бунина: автореф. канд. филолог. наук: 10.01.01. Магнитогорск, 2011. 19 с.

Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко. Київ: Академвидав, 2008. 456 с.

Струкова, Т. Г. Повседневность и литература. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. Ростов-наДону, 2010. № 4. С. 8–20

Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. 2- ге вид., стереотип. Київ, 2005. 488 с.

Шубина. М.П. О понятии и природе повседневности. Известия Уральского государственного университета. 2006. № 42. С. 55–62

Borkowska G. Życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza (rekonesans). Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności / red. G. Borkowska, A. Mazur, 2007. 509 s.

Duden. Das Bedeutungswörterbuch Bibliographisches. Institut GmbH, 2010. 1152 s.

Słownik języka polskiego. Tom pierwszy.Warszawa, 1978.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія літератури