Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки

Український науковий фаховий журнал у галузі гуманітарних наук (філологія), видається Житомирським державним університетом імені Івана Франка

Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук (наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Журнал індексується в таких науковометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor