Метафізична проблематика та бароковий консептизм поезії Данила Братковського: єдність змісту і форми

Автор(и)

  • Л. С. Семенюк

DOI:

https://doi.org/10.35433/philology.2(90).2019.15-23

Ключові слова:

Данило Братковський, бароко, консепт, консептизм, метафізична поезія, метафізичні сенси, зміст, форма.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню метафізичної складової поетичного світу Данила Братковського, взаємопов'язаності та взаємопроникності в його творчості метафізичних сенсів та барокового консептизму. На підставі аналізу поетичної збірки "Світ, по частинах розглянутий" (Краків, 1697) показано, що поезія Данила Братковського сполучає раціоналістичний спосіб поетичного переживання з ірраціональним, метафізичним, що простежується в підтекстах. У творах ці рівні авторських інтенцій постають у співвідношеннях земного – небесного, тілесного – духовного, тимчасового – вічного. Наголошено, що центральною в художньо-філософській концепції Данила Братковського є ідея світу як цілісної системи, відповідно впорядкованої рядом метафізичних універсалій, із-поміж яких виділяються Бог, Людина, Смерть, Пекло, Вічність. Показано, що сполучною ланкою й вершиною в цій системі буттєвих понять є Творець. На прикладах віршів Данила Братковського проілюстровано таку характерну особливість барокової літератури, як схильність до взаємопроникнення метафізичних сенсів та барокового консептизму. Поетичні твори Данила Братковського зазвичай утілені в жанрову форму епіграми (фрашки) із притаманним їй консептизмом. Автор вдається до реалізації таких консептичних прийомів словесної гри, як повтори, фонетичні співзвуччя, протиставлення, омоніми та пароніми. Вірші поета часто засновані на парадоксах, іронії, символізмі та алегоризмі образів, поширених метафорах та інших консептичних прийомах. Це дало підстави у влучній, несподіваній формі висловити метафізичні ідеї та судження. Здійснений аналіз доводить: вірші Д. Братковського слугують підтвердженням одного з основних принципів стилю бароко – його синтетичності, унікальної здатності поета через піднесення естетичної цінності інтелектуального напруження (консептизм) осягати невідоме й незрозуміле, що становить метафізичний вимір буття. Авторка робить висновок, що синтез змістового й формального рівнів у віршах Д. Братковського є запорукою їх ідейно-художньої цілісності та довершеності.

 

Посилання

Бай О. Поміж земним та небесним : рецепція поетичного світу Данила Братковського. Україна та Польща : минуле, сьогодення, перспективи. Луцьк, 2012. Т. 1. С. 11–13. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPmcp_2012_1_5 (дата звернення 15.10.2019).

Бай О. Стилістична своєрідність поезії Данила Братковського. Україна та Польща : минуле, сьогодення, перспективи. Луцьк, 2013. Т. 2. С. 11–14.

Бай О. Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки "Swiat po części przeyzrzany" Данила Братковського. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Вип. 7. С. 263–269.

Братковський Д. Świat po części przeyzrzany. Світ, по частинах розглянутий [Фототипічне видання. Переклад. Джерела. Студії] / пер. з польської В. Шевчука]. Луцьк, 2004. 464 с.

Калантаєвська Г. Філософсько-етичне поняття і бачення світу в поезії Данила Братковського. Філологічні трактати. 2009. № 1, Т. 1. С. 29–36.

Макаров А. Світло українського бароко. Київ, 1994. 288 с.

Микитюк Г. Бароковий консептизм поезії Данила Братковського. Волинь філологічна: текст і контекст. 2013. Вип. 16. С. 157–168.

Рязанцева Т. Змалювати думку (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Бароко). Київ, 1999. 144 с.

Турчин О. Барокова модель діалогу зі світом у творчості Данила Братковського : aвтореф. дис. на здобуття канд. філол. наук. Переяслав-Хмельницький, 2017. 20 с.

Шевчук В. Про Данила Братковського – поета та людину. Братковський Д. Світ, по частинах розглянутий / пер. з польської В. Шевчука. Луцьк, 2004. С. 5–32.

Шишкова А. Метафізичні універсалії як об’єкт літературознавчих досліджень. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2008. Вип. 25. С. 189–193.

Яковина О. Метафізична українська поезія другої половини XVII століття: семантико-художня парадигма : aвтореф. диc. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук. Київ, 2001. 18 с.

Яковина О. Метафізика в поезії : Україна ХVІІ століття. Львів, 2010. 216 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська література